ENGLISH
  Güncelleme: 11/05/2018

(Fasıl 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

 

 

Faslın Kapsamı


Bölgesel Politika, temel olarak bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılmasına yönelik bütün çalışmaları kapsamaktadır. Yapısal Araçların Koordinasyonu, AB'nin finansal aracı olan Yapısal Fonlara ilişkin genel hükümleri içeren çerçeve tüzük ve bu çerçeve tüzüğe bağlı olarak her bir yapısal fonu konu alan tüzüklerin uygulanması ve fonların kullanımına yönelik mekanizmanın oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır. Üyelikle birlikte kullanılması mümkün olacak bu fonların uygulanabilmesine yönelik; alan organizasyonu, programlama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim ve kontrol konularında düzenleyici tüzükler ile müktesebat tamamlanmaktadır. Bu alanda 2014-2020 dönemi Uyum Politikası kapsamında yer alan Fonlar aşağıda sıralanmıştır:
 

 

1.

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

2.

Uyum Fonu

3.

Avrupa Sosyal Fonu

4.

Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu

5.

Sosyal Değişim ve Yenilik için Avrupa Birliği Programı

6.

Avrupa Bölgesel İşbirliği Programı

7.

Avrupa Bölgesel İşbirliği Gruplaşması

 

 

 

(Metinlere ulaşmak için tıklayınız)

Bu fasılda doğrudan mevzuatın uyumlaştırılması beklenmemektedir. Ancak söz konusu tüzüklerde yer verilen prensipler ve mekanizmalar doğrultusunda Yapısal Fonların etkin bir şekilde kullanılmasını temin edecek idari ve hukuki düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre-Accession), AB'nin içlerinde Türkiye'nin de olduğu Birliğe aday ülkeleri için geliştirdiği ve şimdiye kadar sağladığı mali yardımları tek bir çatı altında topladığı bir finansal mekanizmasıdır. IPA-I 2007-2013 mali dönemini kapsamaktadır ve bu süreçteki temel amaç ülkenin üyelikle birlikte Yapısal Fonları kullanma konumuna geleceği zamana kadarki geçiş döneminde gerekli idari ve kurumsal yapının oluşturulmasıdır. IPA toplam 5 bileşen kapsamında uygulanacak olup, IPA'nın 3. (Bölgesel Kalkınma) ve 4. (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi) bileşenleri bu fasıl kapsamında değerlendirilmektedir.

 

 

Fasıl 5 Kasım 2013 tarihinde açılmış olup, önemli tarihler aşağıda yer almaktadır:

  • -7 Mayıs 2013 tarihinde Müzakere Pozisyonumuz Komisyona sunulmuştur.
  • -22 Ekim 2013 tarihinde Ortak Tutum Belgesi Konsey tarafından kabul edilmiştir.
  • -5 Kasım 2013 tarihinde Fasıl Brüksel'de gerçekleştirilen Hükümetlerarası Açılış Konferansı ile müzakerelere açılmıştır (İlgili haber için tıklayınız).
  •  

 

      • AB'nin Bölgesel Politikası

Avrupa Birliği, üye ülkeleri arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar ve ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki dengesizliklerin azaltılması ile sosyo-ekonomik entegrasyon ve uyumu sağlamak için"Bölgesel Politika" geliştirme ihtiyacı duymuştur. Ekonomik ve siyasi bütünleşme amacı çerçevesinde AB kuruluşundan itibaren bir dizi ortak politika oluşturmuştur. AB Bölgesel Politikası da bölgeler arası farklılıkları gidererek kalkınmanın yaygınlaşması amacıyla 1975 Roma Antlaşması'ndan itibaren Birliğin gündemine gelmiş bir ortak politikadır.

Son genişlemeden sonra  AB; 28 ülke, 273 bölge ve toplam 505,7 milyon nüfustan oluşmakta olup, bölgeler arası farklılıklar daha da artmış ve bu genişleme süreciyle birlikte Bölgesel Politikalar oldukça ön plana çıkmıştır. Ayrıca, AB Mevzuatının yaklaşık ¾'ü yerel ve bölgesel düzeyde uygulanmaktadır.

AB'nin 2007-2013 dönemi için geliştirdiği bölgesel politikasının hedefleri aşağıda  verilmiştir. Bu dönem için AB'nin hedef bölgelerine yapacağı tahsisat çeşitli fonlardan olmak üzere toplamı 347 milyar Avro olmuştur.

Hedef 1: Uyum
GSMH AB ortalamasının 75%'nin altındaki 84 bölge, 154 milyon nüfus, tahsisat miktarı 282.8 milyar Avro 'dur. 16 bölge,

Hedef 2 :  Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İstihdam
16.4 milyon nüfus çok az sınırın üstünde (phasing-out). 168 bölge, 314 milyon nüfus, tahsisat miktarı 55 milyar Avro'dur. Daha önce Hedef 1 bölgesi konumundayken şimdi Hedef 2 bölgesinde yer alan 13 bölge (phasing-in), 19 milyon nüfus.

Hedef 3 : Avrupa Bölgesel İşbirliği
181.7 milyon nüfus, 13 sınır ve ulus-ötesi işbirliği bölgesi, tahsisat miktarı 8.7 milyar Avro'dur.

 

 
2014-2020 döneminde ise 325 Milyar Avro yani AB Bütçesinin %34'ü Uyum Politikasına ayrılmıştır. Yeni dönemde Avrupa 2020 hedeflerine Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla ulaşılması hedeflermektedir. Özellikle yeni dönemde performansa dayalı bir mali destek yaklaşımı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, tüm fonlar Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (
European Structural and ınvestment Funds- ESI) çatısı altında toplanmış ve fonlara ilişkin ortak uygulama modelleri belirlenmiştir. ESI fonları altında 11 tematik hedef belirlenmiştir:

 

1.Araştırma, teknolojik gelişme ve yenilikçiliğin geliştirilmesi,
2.Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi ile  kullanım ve kalitesinin iyileştirilmesi,
3.KOBİ’lerin, tarım sektörünün, balıkçılığın ve su ürünlerinin rekabet edebilirliğinin artırılması,
4.Tüm sektörlerde düşük karbonlu ekonomiye geçişin desteklenmesi,
5.İlkim değişimine adaptasyonun, risk önlemi ve yönetiminin teşvik edilmesi,
6.Çevrenin korunması ve kaynak verimliliğinin teşvik edilmesi,
7.Sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaştırılması ve ana şebeke altyapısındaki tıkanıklıkların ortadan kaldırılması,
8.İstihdamın teşvik edilmesi ve işçi hareketliliğinin desteklenmesi,
9.Sosyal içermenin ve yoksullukla mücadelenin teşviki,
10.Eğitime, yeteneğe ve hayat boyu öğrenmeye yatırım yapılması,
11.Kurumsal kapasitenin ve verimli kamu yönetiminin geliştirilmesi. 

 

 

Detaylı bilgi için:  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities

 

 

Fasıl Kapsamında Yapılan Çalışmalar:


AB’nin hem bölgesel politikalarına uyumu sağlamak hem de bölgesel kalkınma alanında sağladığı katılım öncesi finansman imkanlarından faydalanmak için  AB Bölgesel İstatistik Sistemiyle uyumlu  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasını (İBBS) oluşturmuştur. Bunlar Düzey I (12 bölge), Düzey II (26 bölge), Düzey III (81 il) bölgelerindir. Söz konusu bölgelere ilşkin detaylar 28.08.2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alamaktadır.

İBBS Düzey II Bölgelerinde Kalkınma Ajanslarının kurulmasına ilişkin 5449 sayılı Kanun 2006 yılı başında çıkarılmıştır. Bu çerçevede ilk etapta Temmuz 2006'da İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Kasım 2008'de 8 Kalkınma Ajansı ve Temmuz 2009’da 16 Kalkınma Ajansının kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının çıkmasıyla toplam 26 Düzey II Bölgesinde KA’larının kurulmasına ilişkin yasal süreç tamamlanmıştır.

 

AB katılım öncesi mali yardımlar (Katılım Öncesi Mali Araç-IPA) ile üyelikle birlikte Yapısal Araçların kullanımına yönelik olarak kurumsal yapının oluşturulması ve idari kapasitenin güçlendirilmesine için; programlama, idari yapılanma, merkezde ve yerelde kapasite geliştirme, mali yönetim ve kontrol alanlarında bir dizi kanun ve yönetmeliklerle hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye üyelikle birlikte kullanılacak olan Yapısal Araçlara (Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu) zemin hazırlayan Katılım Öncesi Mali Araç (IPA)'ın uygulanmasına yönelik idari yapıyı kurmuş ve IPA (2007-2013) dönemine ilişkin uygulama başlamıştır. IPA toplam 5 bileşenden oluşmakta olup, IPA'nın 3. (Bölgesel Kalkınma) ve 4. (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi) bileşenleri bu fasıl kapsamında değerlendirilmektedir.
 

Avrupa Birliği Bakanlığı Bünyesindeki İlgili Başkanlık
Sosyal Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
Başkan:  Sinan AYHAN

 Telefon (312) 218 14 20 
 Faks : (312) 218 15 81
 e-posta : sayhan@ab.gov.tr


7 No'lu "Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam" Alt Komite Toplantıları:

 28.11.2000  (Brüksel) 
 7-8.06.2001  (Ankara)
 27-28.06.2002  (Brüksel)
 06.07.2004  (Ankara)
 05.07.2005  (Brüksel)
 15.02.2007  (Ankara)
 28.02.2008  (Brüksel)
 03.03.2009  (Ankara)
 10.03.2010  (Brüksel)
 03.03.2011  (Ankara)
 06.03.2012  (Brüksel)
18.03.2015 (Ankara)


Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (11-12 Eylül 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (9-10 Ekim 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar    (PDF Format - 1,03 MB)


Tarama Sonu Raporu 

 
 
 

Katılım Müzakerelerindeki Temel Belgelerde Fasla İlişkin Bilgilere Ulaşmak için: 

lütfen tıklayınız

İlgili Projeler:
 

 

Proje Yılı/No

 

Proje Adı

 

Faydalanıcı Kuruluş
Projenin Durumu
MEDA (2001) Güney Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı (GAP) GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi        Bitti
MEDA (2001) Doğu Anadolu Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı

Bitti

TR 2003.05.02 Samsun, Kastamonu ve Erzurum İBBS II Bölgesel Kalkınma Projesi DPT Müsteşarlığı

Bitti

TR 2003.05.01 DPT’nin Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesine Destek Projesi DPT Müsteşarlığı

Bitti

TR 2004.05.01 Ön Ulusal Kalkınma Programının Uygulanmasına ve Yapısal Fonlara Hazırlığa Destek Sağlanması Projesi DPT Müsteşarlığı

Bitti

TR 2004.05.02 Ağrı, Konya, Kayseri ve Malatya İBBS II  Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı

Bitti

TR 2005.02.02 TR-90 Doğu Karadeniz İBBS II Bölgesel Kalkınma Programı (DOKAP) DPT Müsteşarlığı

Bitti

TR 2005.02.03 Öncelikli İBBS II Bölgelerinde Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Sorunlarının Çözümü için Destek Projesi Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum Yerel İdareleri

Bitti

TR 2005.02.01 Bölgesel Kalkınma Programlarının Programlanması ve Yönetilmesi için Teknik Yardım ve BKA’ların Kurulması ve Çalışması için Destek

 

DPT Müsteşarlığı

Bitti

TR 2006.02.05

Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümü için Destek Projesi (İGEP)

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Yerel İdareleri

Bitti

TR 2009/0322.01

 

Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanında Kapasite Geliştirme

 

Kalkınma Bk.

Bitti

TR2010/0310.01  Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi  Kalkınma Bk. Devam Ediyor
TR2010/0322.02  Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Kalkınma Bk. Devam Ediyor
TR2011/02.04 Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlaması Kapasitesinin Güçlendirilmesi İçilşleri bakanlığı Devam Ediyor
 
 

 


Güncelleme: 11/05/2018 / Hit: 70,496