ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2024

Ortaklık Komitesi

Ortaklık Konseyi tarafından, görevlerini düzenli olarak ve sürekli bir biçimde yerine getirmesini sağlama hususunda kendisine yardımcı olmak üzere, bir Ortaklık Komitesi kurulmuştur. Uzun aralıklarla toplanan Ortaklık Konseyi’nin toplanmadığı dönemlerde, ilişkilerin devamlılığı Ortaklık Komitesi bünyesindeki temaslarla yürütülmektedir. Ortaklık Komitesi’nin görevi, görevlerini yerine getirirken Ortaklık Konseyi’ne yardımcı olmak, ilgili konuları karara sunmak üzere hazır hale getirerek, Ortaklık Konseyi’nin gündemini hazırlamak, Ortaklık Konseyi’nin vereceği talimatlara uygun olarak, ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmak ve genel olarak, Anlaşma’nın iyi işleyişi için gerekli olan işbirliğinin devamlılığını sağlamaktır. Ortaklık Komitesi’nin karar alma yetkisi bulunmamaktadır. AB Komisyonu ve üye ülke temsilcileri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcilerinden oluşan Ortaklık Komitesi, bürokratlar düzeyinde toplanmaktadır. Ortaklık Komitesi’nin Başkanlığı ve sekretaryasına ilişkin usul, Ortaklık Konseyi’ninki ile aynıdır.

Son Türkiye-AB Ortaklık Komitesi Toplantısı 28 Kasım 2018 tarihinde Brüksel’de yapılmıştır.

 
Alt Komiteler
11-12 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleşen Helsinki Zirvesi’nde Komisyon’dan, Türkiye için bir Katılım Ortaklığı oluşturması ve uygun izleme mekanizmalarını kurması istenmiştir. Ayrıca Komisyon, “Topluluk müktesebatının analitik incelemesi” için hazırlığa davet edilmiştir. Ortaklık Konseyi’nde alınan 11 Nisan 2000 tarihli 3/2000 sayılı karar uyarınca, AB müktesebatının analitik incelemesini gerçekleştirmek üzere 8 alt komite kurulmuştur:
 
1. Tarım ve Balıkçılık
2. İç Pazar ve Rekabet
3. Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri
4. Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik
5. Yenilikçilik
6. Ulaştırma, Çevre, Enerji  ve Trans-Avrupa Ağları
7. Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika
8. Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi
 

Ortaklık Komitesi’nin yetkisi altında çalışan ve her toplantıdan sonra Ortaklık Komitesi’ne rapor sunan alt komitelerin karar alma gücü bulunmamaktadır. Alt komiteler, belirlenen alanlarda, Ortaklık Anlaşması’nın uygulanmasını ve Katılım Ortaklığı Belgesi’nin önceliklerini tartışmaktadır. Özellikle yasal uyum, uygulama ve yürütme (enforcement) ile ilgili ilerlemeyi değerlendirmektedir. Alt komiteler, belirlenen sektörlerdeki ortaya çıkabilecek her sorunu gözden geçirmekte ve atılabilecek olası adımlara ilişkin önerilerde bulunmaktadır.

Bu alt komiteler, Türkiye’nin müzakere sürecinde de önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Ön tarama sürecini yönlendiren 8 alt komitenin toplantıları, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program öncelikleri çerçevesinde, Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması çalışmalarının, kaydedilen gelişmelerin ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin Türk tarafınca kapsamlı olarak anlatılmasına da imkan vermektedir.

8 alt komitenin koordinasyonu, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Genelde yılda bir defa yapılan toplantılara, Türkiye’den ilgili kamu kurum ve kuruluşlardaki sektör uzmanları, AB tarafından ise AB Komisyonu’nun ilgili sektör uzmanları katılmaktadır. Alt komiteler bağlamında sürdürülen çalışmalar, esasen kamuoyunda fazla yankı bulmamakla birlikte, AB müktesebatına uyum sürecimizde önemli bir işlev görmektedir. Alt komite çalışmaları, aynı zamanda kurumlarımızın ilk elden AB müktesebatı hakkında doğru bilgi sahibi olmalarını, AB Komisyonu’ndaki muhataplarını tanıma imkanını ve konuların takibi açısından doğrudan iletişim kanallarının tesisini sağlamaktadır.


Güncelleme: 24/01/2024 / Hit: 101,989

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı