ENGLISH
  Güncelleme: 25/04/2016

(Fasıl 19) Sosyal Politika ve İstihdam

Fasıl ile ilgili Genel Bilgi:
İstihdamın artırılması, çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal ortaklarla diyalog tesis edilmesi, sürdürülebilir bir istihdam yapısı için insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması faslın kapsamını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, faslın alt konuları arasında,  iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek arasında eşit muamele, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, istihdam, sosyal içerme ve sosyal koruma yer almaktadır.

Faslın Müzakerelerine ilişkin bilgi:
Sosyal Politika ve İstihdam faslının müzakerelere açılabilmesi için Alman Dönem Başkanlığında (19 Ocak 2007) iki adet açılış kriteri bildirilmiştir.

Bunlardan ilki, sendikal hakların AB standartları ve ilgili ILO Konvansiyonları ile uyumlu olmasının (özellikle örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakkı açısından) sağlanmasıdır. Bu amaca hizmet etmek üzere, Türkiye’nin mevcut kısıtlamaları ortadan kaldırması ve kamu ve özel sektörü de kapsamak üzere bu alanda tamamen gözden geçirilmiş bir mevzuatı kabul etmesi beklenmektedir.

Müzakere ikinci açılış kriteri ise, tüm işgücünün yararı için, bu faslın kapsamındaki alanlarda yer alan AB müktesebatının aşamalı olarak iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesini içeren bir eylem planının Avrupa Komisyonuna sunulmasıdır.

Birinci açılış kriterine ilişkin olarak, sendikal hakların AB standartlarıyla uyumlu olmasının sağlanması amacıyla iki adet kanun yasalaşmıştır. 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 7 Kasım  2012 tarihinde 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun yerine geçmiştir. 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ise 11 Nisan 2012 tarihinde 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapmıştır.

İkinci kriter kapsamındaki eylem planı ise hazırlanmış olup, Nisan 2010’da Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.

Avrupa Birliği Bakanlığı Bünyesinde İlgili Başkanlık
Sosyal,  Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
Başkan: Kayhan ÖZÜM
Telefon: (312) 218 16 16 
Faks: (312) 218 15 81
E-posta: kozum@ab.gov.tr

Fasıl Koordinatör Kurum Bilgileri:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Müsteşar : Ahmet ERDEM

Müst.Yrd.: Erhan BATUR
Telefon:  (312) 212 59 86
Faks:     (312) 212 24 03

İlgili Alt Komite Toplantıları:
7 no'lu Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politikalar Alt Komitesi Toplantı Tarihleri:
28 Kasım 2000 - Brüksel
7-8 Haziran 2001 - Ankara
27-28 Haziran 2002- Brüksel
6 Temmuz 2004 - Ankara
5 Temmuz 2005- Brüksel
15 Şubat 2007- Ankara
28 Şubat 2008- Brüksel

3 Mart 2009- Ankara

10 Mart 2010- Brüksel

3 Mart 2011- Ankara

6 Mart 2012- Brüksel

18 Mart 2015- Ankara

20 Ocak 2016- Brüksel


İlgili Çalışma Grubu Toplantıları:

İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komite Hazırlık Toplantısı -12 Aralık 2003
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu Toplantısı - 5 Temmuz 2004
Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Toplantısı - 7 Temmuz 2004

Raporlar:
Avrupa 2020 Stratejisi  
Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 

Avrupa İşgücü Piyasalarının Geleceği Konulu Konferans (10 Mart 2011)
Avrupa Komisyonunun düzenlediği Düzgün İş Forumu (11-12 Ekim 2010)

Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı Bilgi Notu

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (8-10 Şubat 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (20-22 Mart 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar (PDF Format - 731 KB)
Tarama Sonu Raporu (PDF Format - 117 KB)


İlgili Projeler:

Proje Adı    

Uygulama Yılları

Faydalanıcı Kurum

 

Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesine Destek Sağlanması Projesi (2002 Yılı Mali İşbirliği Programlaması)

2004-2006

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

Aktif İşgücü Piyasası Stratejisine Destek Sağlanması Projesi (2002 Yılı Mali İşbirliği Programlaması)

2003-2005

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu

 

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi (2004 Yılı Mali İşbirliği Programlaması)

2005-2007

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü   

 

Yenilik ve Değişim için Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Projesi (2004 Yılı Mali İşbirliği Programlaması)

2005-2007

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -

AB Koordinasyon Dairesi   

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi Projesi- 2. Safha  (2005 Yılı Mali İşbirliği Programlaması)

2006-2008

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi  Projesi (2005 Yılı Mali İşbirliği Programlaması)

2006-2008

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (2006 Yılı Mali İşbirliği Programlaması)

2007-2009

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

 

Aktif İstihdam Tedbirleri ve Türkiye İş Kurumuna Yerel Düzeyde Destek Sağlanması Projesi (2006 Yılı Mali İşbirliği Programlaması)

2007-2009

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -Türkiye İş Kurumu  

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesi Projesi (2007 Yılı IPA I Mali İşbirliği Programlaması)
 

2010-2012

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Projesi (2007 Yılı IPA I Mali İşbirliği Programlaması) 

2010-2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-    İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü- İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi

 

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi  Twinning Projesi (2008 Yılı IPA I Mali İşbirliği Programlaması)

2010-2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- Çalışma Genel Müdürlüğü

 

Türkiye'de Esnek Çalışma İle İlgili Ulusal Mevzuatın ve AB Müktesebatının Uygulanması Projesi (2003 MATRA) 

(Proje Raporu- Türkçe-PDF Format- 3 MB)

2004-2005

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü

 

Türkiye'de İş Teftiş Sisteminin ve Kalitesinin AB Gerekleri Doğrultusunda Güçlendirilmesi Projesi (2005 MATRA)

2006-2007

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı    

 

Türkiye İş Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi,  Engelliler için İstihdam Stratejisinin ve Mesleki Rehabilitasyonun Geliştirilmesi Projesi (2006 MATRA)

2007-2008

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu

 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu-1

(Proje İnternet Sitesi)

2010-2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu

 

Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu-1

(Proje İnternet Sitesi)

2011-2013

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu

 

Kayıtlı İstihdamın Yenilikçi Yollarla Teşviki Operasyonu – 1

2010-2011

Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması

Operasyonu – 1

2011-2013

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu

 

İşveren ve Çalışanların Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu

2013-2015

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 

Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki-2

(Proje İnternet Sitesi)

2014- devam

Sosyal Güvenlik Kurumu

 

İş Hayatında Kadın Programı

2013-devam

Türkiye İş Kurumu

 

Turizm Sektöründe Çalışan ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu

(Proje İnternet Sitesi)

2014- devam

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu İçin İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu

(Proje İnternet Sitesi)

2014-devam

Türkiye Belediyeler Birliği

 

Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu

2015-devam

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

 

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

(Proje İnternet Sitesi)

2015-devam

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması Operasyonu

2015-devam

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı-YURTKUR

 

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu

 

2015-devam

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Operasyonu

 

2015-devam

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla İşçi ve İşverenlerin Kapasitesinin Arttırılması Operasyonu

 

2015-devam

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu

 

2015- devam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Engellilerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Operasyonu

 

2015-devam

Hacettepe Üniversitesi

 

Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu

 

2015-devam

Trakya Kalkınma Ajansı

 

TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu

 

2015-devam

Zafer Kalkınma Ajansı

 

Konfeksiyon Eğitimi ve Girişimcilik Girişimi Operasyonu

 

2015-devam

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

 

İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması Operasyonu

 

2016-devam

HAK-İŞ

 

Ankara'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması Operasyonu

 

2016-devam

Ankara Kalkınma Ajansı

 

Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi

2016-devam

Türkiye İş Kurumu


Güncelleme: 25/04/2016 / Hit: 51,692