ENGLISH
  Güncelleme: 11/05/2018

(Fasıl 20) İşletme ve Sanayi Politikası

FASLIN KAPSAMI


AB’nin işletme ve sanayi politikası, temel olarak genel politikaların belirlenerek rekabet edebilirliğin artırılabilmesi hedefine yönelik işletme politikası, sanayi politikası ve sektörlere yönelik tedbir ve politikaların yer aldığı politikalardan oluşmaktadır. Fasıl altındaki mevzuat, Komisyon bildirimleri, önerileri ve zirve kararları ile ortaya konan politika prensiplerinden oluşmaktadır.

Bu politika prensipleri, yapısal uyumun sağlanması, işletmelere yönelik en iyi iş ortamının yaratılması, iç ve dış yatırımların artırılması, KOBİ’lerin geliştirilmesi ve Ar-Ge, girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu boyutuyla işletme ve sanayi politikası, farklı alanlarda oluşturulan politika setlerini yatay olarak kesmektedir.  Bu fasıl altındaki temel hedef, ölçek, sektör, yasal statü ve yeri ne olursa olsun tüm iş çevresi için, AB’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak işletmelerin kurulabileceği, yaşayabileceği ve girişimcilik ruhunun geliştirilebileceği iş ortamının oluşturulması ve bu işletmelerin rekabet gücünün artırılmasıdır.  

AB’de işletmeler, ekonomik büyüme ve iş yaratılmasının itici gücü olarak kabul edilirler ve AB, girişimciliği, yenilikçiliği ve rekabet edebilirliği, küçük ve orta ölçekli işletmelere özel önem vererek desteklemektedir. Avrupa çapında kuvvetli bir sanayi tabanının yaratılması ise Avrupa ekonomisinin temel dinamiklerinin korunması doğrultusunda özel öneme sahiptir. Sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik yapı ve istihdamın artırılabilmesi için sanayi en önemli alan olarak kabul edilir.

 

 

İşletme ve sanayi politikası kapsamında yer alan sektörel politikalar ise, spesifik sektörlerin rekabet analizlerinin yapılmasını, farklı sektörlere yönelik problemlerin çözülmesini hedefleyen özel girişimlerin başlatılmasını amaçlamaktadır. Bu sektör spesifik girişimler yüksek düzey grupların oluşturulmasını, politika forumlarını, çalışmalarını ve uzman panellerini ve ağ yaratma faaliyetlerini kapsamaktadır.

Fasıl kapsamında bulunan mevzuat yukarıda aktarıldığı gibi daha çok uyulması zorunlu olmayan mevzuattan oluşmaktadır. Ancak, üye devletlerin uyumlaştırmak zorunda oldukları, 2011/7/AB Ticari İşlemlerde Geç Ödemeler ile Mücadele direktifi bu fasıl kapsamında yer almaktadır.

Kurucu Anlaşmalarda İşletme ve Sanayi Politikası:

Maastricht Antlaşmasının 1993 yılında yürürlüğe girmesi ile sanayinin rekabet edebilirliği Avrupa bütünleşmesi gündeminin en önemli amaçlarından birisi haline gelmiştir. AB’nin kurucu anlaşması olan Maastricht’in 3. maddesi Birlik faaliyetlerinin arasında Birlik sanayisinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi olduğunun altını çizmektedir. Bununla birlikte, Maastricht Antlaşmasının 130. maddesi daha sonraki konsolide edilmiş haliyle 157. madde olan sanayi başlığı altında Birlik ve üye devlet sanayilerinin rekabet edebilirliği için gerekli şartların sağlanmasının zorunlu olduğunu vurgulanmaktadır. Söz konusu madde Lizbon Antlaşması ile korunmuş ancak küçük bazı değişiklikler ile 173. madde altındaki sanayi başlığı ile düzenlenmiştir. Buna göre, açık ve rekabetçi bir piyasa ortamında Birlik ve üye devletler düzeyindeki sanayi politikaları aşağıda sıralanan amaçlara hizmet etmek zorundadır:

- Sanayinin yapısal değişikliklere uyumunun    hızlandırılması,

- Birlik çapında teşebbüslerin özellikle KOBİ’lerin girişim

  gerçekleştirmesini ve geliştirilmesini cesaretlendirecek ortamın

  yaratılması,

- Girişimler arasında işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak

  ortamın yaratılması,

- Yenilikçilik, Ar-Ge ve teknoloji politikalarının

  sanayi potansiyellerinde daha iyi yararlanılması.


Bununla birlikte, anılan maddeye göre üye devletler bu faaliyetlerinde Komisyon ve diğer üye ülkelerle temas ve koordinasyon halinde sanayi politikalarını oluşturacak ve uygulayacaklardır. Komisyon bu süreçte, üye ülkeler arasında koordinasyon sağlayacak inisiyatifleri gerçekleştirebilecektir. Bu inisiyatifler, yukarıda örnek verildiği üzere, koordinasyona yönelik yol haritalarının oluşturulması, indikatörlerin belirlenmesi, iyi örneklerin paylaşılması ve izleme ve değerlendirmenin yapılabilmesi yönünde çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır. 

NOT: AB, işletmelerin gelişimine büyük önem vermektedir. Ancak, işletmelere yönelik desteklerini finansal kurumlar ve kuruluşlar, mali işbirliği araçları ve topluluk programları aracılığı ile kullandırmaktadır.

AB-Türkiye Mali işbirliğine ilişkin bilgi almak için lütfen tıklayınız. (AB BAKANLIĞI-Mali İşbirliği Başkanlığı)

AB Topluluk Programlarına ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  (AB BAKANLIĞI-Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı)
 

1.     LİZBON SÜRECİ


 

2000 yılının Mart ayında gerçekleştirilen Lizbon Zirvesinde, hükümet/devlet başkanları, “2010 yılına kadar AB’ni dünyanın rekabet gücü en yüksek, dinamik, bilgiye dayalı ekonomisi haline getirmek, tam istihdam sağlamak, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak” hedefi ile Lizbon Stratejisini uygulamaya koymuşlardır. Lizbon Stratejisi, daha sonra gerçekleştirilen farklı zirve toplantıları ile üç sütun üzerine oturtulmuştur.

ü   Ekonomik sütun, rekabet edebilir, dinamik ve bilgi tabanlı bir ekonomiye geçiş için gerekli altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu sütun altında temel olarak bilgi toplumu gerekleri doğrultusunda değişime uyum sağlanması, araştırma geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin artırılması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

ü    Sosyal sütun altında, beşeri kaynaklara yatırım ve sosyal dışlanma ile mücadele edilerek, Avrupa sosyal modelinin modernleştirilmesi amaçlanmaktadır. Üye devletlerin istihdam için aktif bir politika belirlemeleri, eğitim ve mesleki eğitim faaliyetlerine odaklanarak bilgi topluma geçişi kolaylaştırma yönünde çalışmalar yapması beklenmektedir.  

ü    Çevre sütunu, Haziran 2001 yılında yapılan Göteborg zirvesinde Lizbon Gündemine eklenmiştir. Uygun bir makro ekonomik politika bileşimi uygulayarak sağlıklı bir ekonomik görünüm ve olumlu büyüme perspektiflerinin sürdürebilir kılınmasına odaklanmıştır. 


Lizbon Stratejisi kapsamında üye ülkelerin kaydettikleri gelişmeler, genel ekonomik arka plan, istihdam, yenilik ve araştırma, eğitim ve öğretim, ekonomik reform, sosyal uzlaşma ve çevre genel başlıkları altındaki yapısal göstergeler temelinde değerlendirilmiştir. 

2005'te yapılan Mart Zirvesi öncesinde, Avrupa Komisyonu tarafından Lizbon Stratejisi gözden geçirilmiş ve bazı öneriler ile stratejinin yenilenmesi teklif edilmiştir. Mart 2005 zirvesinde Avrupa Komisyonu’nun önerileri benimsenerek, AB'nin en önemli siyasi öncelikleri olarak, güçlü ekonomik büyüme ve istihdam hedefleri kabul edilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için üye ülkelerin sürece katılımının önemi vurgulanarak, AB kurumları ile üye ülkelerin ortak çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Bu bağlamda üye ülkelerin, Lizbon hedeflerine yönelik eylemlerini belirleyecekleri birer ulusal reform programı hazırlamasına karar verilmiştir. Haziran 2005'te yapılan AB Konseyi'nde ise ulusal reform programlarının temelini oluşturacak yol gösterici ilkeler belirlenmiştir. Buna ek olarak, AB düzeyinde yapılacak 100 eylemi içeren Topluluk Lizbon Eylem Planı da Avrupa Komisyonu tarafından Temmuz 2005'de benimsenmiştir.

Yeni Lizbon Stratejisini uygulamasında kullanılacak iki araç ise AB düzeyinde, en etkin biçimde gerçekleştirilebilecek eylemler için Topluluk Lizbon Eylem Planı ve üye ülkelerce her ülkenin belirledikleri alanlardaki sorunların çözümlerine götüren Ulusal Reform Programları olarak belirlenmiştir. 

Daha detaylı bilgi için lütfen
 tıklayınız.    

2.     AVRUPA 2020 SÜRECİ


 

 

 

Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisinin yerini alacak olan Avrupa 2020 Stratejisini kabul etmiştir.
 

Avrupa 2020 Stratejisi, temel olarak günümüz koşullarına uygun bir sürdürülebilir büyüme modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Komisyon büyümeye yönelik üç öncelik belirlemiştir: akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme.

Avrupa 2020 Stratejisi, belirlediği akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme öncelikleri kapsamında istihdam, eğitim, sosyal içerme, Ar-Ge ve iklim ve enerji konularında birbirini destekleyen 5 hedef belirlemiştir. 

2020 için AB hedefleri aşağıda sıralanmaktadır: 

I.  20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranının %69 seviyesinden %75’e çıkarılması

II. GYİH’nin %3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması hedefinin gerçekleştirilmesi; özel sektörün Ar-Ge’ye yatırım yapması için koşulların iyileştirilmesi ve yenilikçilik takibi için yeni bir gösterge oluşturulması,

III. Sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise %30 oranında azaltılması, AB’nin   enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %20’ye yükseltilmesi ve %20 oranında enerji verimliliği sağlanması,

IV. Okulu erken bırakanların oranının %15’ten %10 seviyesine düşürülmesi, 30-34 yaş arası yüksek  öğrenim mezunu nüfus oranının %31 seviyesinden en az %40 seviyesine yükseltilmesi,

V. 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatandaşlarının sayısının %25 azaltılması.

 

Sözü edilen bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 7 girişimin hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Bu girişimler “Yenilikçilik Birliği”, “Gençlik Hamlesi”, “Dijital Gündem”, ”Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa”, “Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası”, “Yeni Beceri ve İşler için Gündem”  ve “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”dur.

Strateji 2010-2020 yılları arasında AB ekonomisi için yapısal problemleri ele alan ve üst düzey hedefleri belirleyen temel referans metnidir.

Avrupa Komisyonu, 2020 Stratejisi önceliklerini kullanarak, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için üç öncelik alanında toplam 7 ana girişim başlatmayı öngörmüştür.

2.1          Akıllı Büyüme

Öncelik alanlarından akıllı büyüme, bilgi ve yenilikçiliği gelecekteki büyümenin anahtarı olarak görmekte ve Birlik içindeki eğitim kalitesini iyileştirme, araştırma çalışmalarını güçlendirme ve bilgi transferini sağlama yoluyla yenilikçi fikirlerin ekonomik büyüme, istihdam yaratıcı ürün ve hizmetlere dönüştürülmesini hedeflemiştir.

i.      Yenilikçilik alanında “Yenilikçilik Birliği” (Innovation Union) girişimi

ii.      Eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme alanında “Gençlik Hamlesi” (Youth on the move) girişimi

iii.     Dijital toplum alanında “Avrupa için Dijital Gündem” (A Digital Agenda for Europe) girişimi

2.2. Sürdürülebilir Büyüme 

Sürdürülebilir büyüme, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik büyüme olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşım AB’yi düşük karbonlu ve kaynaklar açısından daralmış bir dünyada çevresel azalmayı (environmental degragation) engelleyici, biyo-çeşitliliği koruyucu ve kaynakların israfını önleyici bir noktada konumlandırmayı amaçlamaktadır.  Ulaşılması amaçlanan temiz ve verimli enerji hedefinin, petrol ve gaz ithalatını azaltması ve enerji alanından tasarruf edilen bu kaynağın ekonomik büyüme ve yeni istihdam olanaklarının yaratılmasında kullanılması öngörülmüştür. Bu alandaki temel öncelik alanları “rekabet edebilirlik”, “iklim değişikliği” ve “temiz ve verimli” enerjidir. 

iv.    İklim değişikliği ve temiz ve verimli enerji kullanımı alanında  “Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa” (Resource Efficient Europe) girişimi

 v.    Rekabet Edebilirlik alanında  “Küreselleşme Çağı İçin Sanayi Politikası” (An Industrial Policy For The Globalisation Era) girişimi


2.3. Kapsayıcı Büyüme 

Kapsayıcı büyüme önceliği kapsamında, değişimin yönetilmesi ve uyumlu bir toplum yaratılabilmesi için yüksek düzeyli istihdam sağlamak, yeteneklere yatırım yapmak, yoksulluk ile mücadele ve işgücü pazarının, mesleki eğitim ve sosyal korunma sistemlerinin modernize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu önceliğe göre ekonomik büyümenin getirilerinden toplumun bütün kesimlerinin faydalandırılması uyumlu bir toplum oluşturmak için ön şart olarak kabul edilmektedir.  “Kapsayıcı Büyüme” alanında, istihdam, beceriler ve yoksulluk ile mücadele eylem alanları olarak belirlenmiştir. 

 vi.     İstihdam ve beceriler alanında “Yeni beceriler ve işler için gündem” (An agenda for new skills  and jobs) girişimi

 vii.    Yoksullukla mücadele alanında “Yoksulluğa karşı Avrupa platformu” (European Platform Against Poverty and Social Exclusion)


Avrupa 2020 hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

3. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KOBİ’LERE YÖNELİK POLİTİKALAR


3.1.Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı (European Charter for Small Enterprises) 

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı 19-20 Haziran 2000 tarihli Feira Avrupa Konseyi Zirvesi'nde kabul edilmiştir. Bu şartın kabul edilmesinin amacı; Avrupa ekonomisinin büyümesinde KOBİ'lerin önemli rolünü göz önünde bulundurarak politika oluşturanların KOBİ'lerin gelişmesine yönelik konular üzerinde odaklanmasını sağlamaktır.

Küçük  İşletmeler İçin Avrupa Şartı, Lizbon hedeflerine ulaşılabilmesi için AB’nin rekabet edebilirliğinin ve üretim kabiliyetinin temeli olarak görülen girişimciliğin desteklenmesi, özellikle bilgiye dayalı ekonomi alanında yenilikleri ekonomik değer haline getirecek işletmelerin desteklenmesi için bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın basitleştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin küçük işletmeler tarafından kullanımının sağlanması ve en iyi iş desteğinin verilmesi gibi iş ortamının iyileştirilmesi hususlarını kapsamaktadır.

AB'de KOBİ’ler; AB ekonomik faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaları ve istihdam, yenilik, iş fikirleri yaratma ve sosyal ve bölgesel entegrasyonda temel itici güç olmaları  nedeniyle büyük önem taşımaktadırlar. Bu çerçevede, "Önce küçük olanı düşün (Think small first)", politikası, AB işletmeler politikasının odak noktasını teşkil etmektedir.

Türkiye, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nı kabul ettiğine ilişkin Maribor Deklarasyonu’nu diğer aday ülkelerle birlikte 23 Nisan 2002 tarihinde imzalamıştır.

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı'nda, küçük işletmelerin Avrupa ekonomisinin belkemiğini oluşturduğu belirtilmekte ve küçük işletmeler ve girişimciler için mümkün olan en iyi iş ortamının oluşturulması gereği vurgulanmaktadır. Avrupa Şartı, küçük işletmeleri desteklemek ve teşvik etmek üzere, üye ve aday ülkelerin ve Komisyonun faaliyette bulunacağı 10 anahtar alanı kapsamaktadır.

Bu alanlar

·         Girişimcilik için eğitim ve öğretim,

·         Hızlı ve ucuz iş kurma,

·         Daha iyi mevzuat ve düzenlemeler,

·         Becerilerin geliştirilmesi (availability of skills),

·         On-line sistemlerine girişlerin iyileştirilmesi,

·         İç pazarın imkanlarından daha fazla yararlanılması,

·         Vergilendirme ve finansal konularda iş ortamının iyileştirilmesi,

·         KOBİ’lerin teknoloji kapasitelerinin  desteklenmesi,

·         Başarılı e-iş modellerinin uygulanmasını teşvik etmek ve küçük işletmelere  en üst kalitede iş destek hizmeti sağlamak,

·         AB ve ulusal seviyede KOBİ’lerin daha etkin ve daha güçlü temsil edilmesi.

Her yıl Komisyon, Şartın kapsadığı alanlarda üye ülkeler ve Komisyon tarafından kaydedilen ilerlemeler hakkında bahar zirvesine rapor sunmuştur; ülkemizde Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nın yürütülmesi çalışmaları KOSGEB koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla sürdürülmüştür.


3.2. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (A Small Business Act for  Europe) 

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (A Small Business Act For Europe-SBA) 25 Haziran 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur. AB Küçük İşletmeler Yasası daha önce uygulamada olan Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartının yerini almıştır. Belge ile AB, KOBİ’lerin Avrupa ekonomisinin merkezinde olduğunu kabul eder, Birlik ve üye ülkeler için politika çerçevesini belirler, işletmelerin gelişimine yönelik 10 adet ilkeyi ortaya koyar;

      I.             Girişimcilerin ve aile işletmelerinin zenginleşeceği ve ödüllendirileceği bir iş ortamı yaratmak,

     II.             İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması,

 

    III.             İlk önce küçük olanı düşün ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi,

   IV.             Kamu idaresinin KOBİ ihtiyaçlarına karşılık verir hale getirilmesi,

    V.             Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına göre adapte edilmesi,          KOBİ’lerin kamu alımlarında yer almalarının kolaylaştırılması ve devlet    yardımı imkanlarının KOBİ’ler için daha verimli (iyi) kullanılması,

   VI.            KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari ödeme        işlemlerinin zamanında yapılmasını destekleyici bir yasal mevzuat ve      iş ortamının geliştirilmesi,

  VII.            KOBİ’lerin Tek Pazar’ın imkânlarından daha fazla yararlanmasının          sağlanması,

 VIII.            KOBİ’lerin yeteneklerinin ve her türlü yenilikçilik faaliyetinin yükseltilmesinin sağlanması,

   IX.             KOBİ’lerin çevre ile ilgili zorlukları fırsata dönüştürmesine imkan verilmesi,

    X.             KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasını teşvik etmek, desteklemek.

Bu ilkelerin yanı sıra belgeyi somutlaştırmak adına Think Small First-Önce Küçük Olanı Düşün prensibi çatısında 4 yeni mevzuat önerisi getirir;

Yeni devlet yardımlarında uygulanan Blok Muafiyetler: KOBİ’ler için yeni muafiyet alanları ve yardım  miktarlarının belirlenmesi

Avrupa Özel Şirket Tanımı-Status for European Private Company (SPE): Tüm üye ülkelerde işletmenin kurulumu ve işletimi için tek uygulamanın belirlenmesi,basitleştirilmesi,

KDV ile ilgili düzenleme: Yerel hizmet veren tedarikçi KOBİ’lere yönelik KDV avantajının getirilmesi,

Geç Ödemeler Direktifi: Ticari işlemlerde KOBİ’nin parasını garanti altına almaya veya alabilmesine yönelik uygulamalar.  


 

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri 05 Haziran 2011 tarihinde Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış ve tüm kamu kurumlarının çalışmalarında bu prensiplerin dikkate alınması konusunda talimat verilmiştir. Böylece Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının Türkiye’de uygulanması daha bağlayıcı hale gelmiştir.

Yasa’nın uygulama süreci özellikle “Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi” ile hız kazanmış olup,Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Proje kapsamında Türkiye adına,Yasa ile belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli "Ulusal Koordinatör"dür.


Küçük İşletmeler Yasası hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4.  FASIL MÜZAKERELERİNE İLİŞKİN BİLGİ


Türkiye-AB Müzakere sürecinin 20. Faslını oluşturan İşletme ve Sanayi Politikası faslının tarama toplantıları 2006 yılı baharında yapılmış, fasla ilişkin nihai tarama sonu raporu Türk tarafına 18 Eylül 2006 tarihinde iletilmiş ve faslın müzakerelere açılmasına ilişkin karar ise 29 Mart 2007 tarihinde hükümetler arası konferans ile tebliğ edilmiştir.

4.1.Kapanış Kriterleri

AB tarafının ortak tutum belgesine göre, 2003 yılı tarihli Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinin, yenilenmiş Lizbon Stratejisi ve 9. Kalkınma Planı göz önünde bulundurularak revize edilmesi faslın teknik kapanış kriterini oluşturmaktadır.

4.2.Bugüne Dek Yapılan Çalışmalar

Revize sanayi stratejisi belgesinin hazırlama çalışmaları fasıl koordinatörü olan Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda sürdürülmüştür. 

Strateji metni, 7 Aralık 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır. Strateji metni, 5 Ocak 2011 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtılmış ve 27 Ocak 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, 2011-2014 yılları arasında uygulanmış olup belge 2015-2018 yılları için 10. Kalkınma Planı ve Avrupa 2020 stratejisi çerçevesinde yenilenmiştir. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018), 25 Haziran 2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Faslın teknik kapanış kriteri karşılanmış durumdadır. 


AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDE İLGİLİ BAŞKANLIĞI:

Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

Başkan Sinan AYHAN
Telefon: (312)  218 14 20
Faks:      (312)  218 15 81
E-posta: sayhan@ab.gov.tr

FASIL KOORDİNATÖR KURUM BİLGİLERİ: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Müst.Yrd. Yunus Emre KARAOSMANOĞLU

Kalkınma Bakanlığı

Müst. Yrd. Yılmaz TUNA

Tarama Toplantıları: 

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (27-28 Mart 2006) 
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (4-5 Mayıs 2006) 
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar 
Tarama Raporu 

Alt Komite Toplantıları:

7 Aralık 2000

Brüksel

16 Mayıs 2001

İstanbul

17 Temmuz 2002

Brüksel

31 Ekim 2003

Ankara

19 Nisan 2005

Brüksel

28 Kasım 2006

Ankara

26 Kasım 2007

Brüksel

25 Kasım 2008

Ankara

24 Kasım 2009

Brüksel

30 Kasım 2010

Ankara

17 Şubat 2012
 

16 Aralık 2015

 

 

 


Brüksel
 

Brüksel
 

 

   

 

İlgili Projeler:

 

Proje Adı

Kaynağı ve Program yılı

Hedefler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı'nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik (STB) Teknik Yardım

 

AB, 2009

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi stratejisinin oluşturulması ve uygulama kapasitesinin artırılması

AB İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi
 

AB, 2006

ABİGEM’lerin kurulması, işletmelerin desteklenmesi, eğitim verilmesi  

Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi 

AB,  2005

Kadın Girişimciliği Konusunda Danışmanlık Desteğinin verilmesi ve Kadın İş Kümelerinin oluşturulması

 

Türkiye’de Kümelenme Politikasının oluşturulması

2007-2009

Türkiye için bir kümelenme haritasının oluşturulması

Moda ve Tekstil İş Kümesi-Faz 2

AB, 2005

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararası rekabet güçlerinin artırılması- “Moda ve Tekstil İş Kümesi”nin oluşturulması Faz 2

Moda ve Tekstil İş Kümesi

AB, 2003 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki KOBI’lerin uluslararası rekabet güçlerinin artırılması; “Moda ve Tekstil İş Kümesi”nin oluşturulması 

Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması

AB, 2006-2010

Şanlıurfa için bütünleştirilmiş bir kalkınma planının hazırlanması, Organize Sanayi bölgesinin yenilenmesi, işletmelerin desteklenmesi

Küçük İşletmeler Kredi Programı 2.Aşama (SELP-2)

AB, 2005

Küçük işletmelere mikro kredi desteğinin sağlanması ve fonun devamlılığını sağlayacak  “Türkiye için bir Avrupa Fonu”nun oluşturulması
 

Küçük İşletmeler Kredi Programı (SELP-1)

2002-2008

 

 

 

 

 

 

 

 


Güncelleme: 11/05/2018 / Hit: 41,195