ENGLISH
  Güncelleme: 28/05/2018

Fasıl 17- Ekonomik ve Parasal Politika

Faslın Kapsamı

Ekonomik ve Parasal Politika Faslı temel olarak üye devletlerin merkez bankalarının bağımsızlığı, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanması ve kamu sektörünün finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi konularını kapsamaktadır.

Bu alandaki müktesebat temel olarak "Avrupa Birliği'nin İşleyişine Dair Antlaşma"nın 119. maddesi (eski md.4)  ve “Ekonomik ve Parasal Politikalar” başlığındaki 120-144. maddeler (eski md. 98-124) ile düzenlenmektedir.

Birliğin bu alanda dayandığı müktesebatın yapısına ek olarak, serbest rekabete dayanan açık piyasa ekonomisi prensibi, tek para politikası ve fiyat istikrarını muhafaza hedefleri ile uyum faslın temelini oluşturmaktadır.

Ekonomik ve parasal politika alanında koordinasyonun çerçevesini Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) oluşturmaktadır. EPB kapsamında, üye ülkelerin ekonomi politikalarında eşgüdüm sağlamaları ve İstikrar ve Büyüme Paktı’nın mali gözetim koşullarına tabi olmaları beklenmektedir. Yeni üye olacak devletlerin, Antlaşmalarda geçen kriterlere (Maastricht Kriterleri) uyum sağlamak suretiyle Birliğe katılım ertesinde Euro’yu para birimleri olarak kabul etmeleri beklenmektedir.

2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından AB’de ekonomik ve parasal politika çerçevesinde AB ekonomik yönetişiminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, İstikrar ve Büyüme Paktı’nın koşulları Altılı Paketİkili Paket, EPB'de İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşması (Mali Sözleşme) gibi yeni araçlarla güçlendirilmiş ve daha sıkı bir mali denetim getirilmiştir. Ayrıca, ekonomi politikası alanında koordinasyonu artırmak amacıyla Avrupa Dönemi (Sömestri) ve Euro Rekabet Paktı gibi yeni yapılar oluşturulmuştur.

Fasıl, Kopenhag ekonomik kriterleri (işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı ve Birlik içindeki rekabetçi baskılarla ve piyasa güçleriyle başa çıkabilme yeteneği) ile yakından ilişkili olup, fasıl kapsamında kaydedilen ilerlemeler, doğal olarak ekonomik kriterler alanında da olumlu yansımalar yaratmaktadır.  

Fasla İlişkin Tanıtıcı Sunum

Faslın Müzakere Sürecinde Geldiği Aşama

24 Ocak 2007 tarihinde açılmasına karar verilen Ekonomik ve Parasal Politika faslındaki Müzakere Pozisyon Belgemiz, 9 Mart 2007 tarihinde AB tarafına iletilmiştir.

26 Haziran 2007 tarihindeki AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde, Fransa’nın bu faslın doğrudan tam üyelikle bağlantısı olmasını ileri sürmesi üzerine, bu fasla ilişkin Pozisyon Belgemiz ele alınmamış ve AB tarafından Ortak Tutum Belgesi hazırlanmamıştır. 

Fransa’nın tutum değiştirmesi üzerine son dönemde Faslın açılması için çalışmalar hızlandırılmış, 2007 yılından bu yana kaydedilen gelişmelerin aktarıldığı Müzakere Pozisyon Belgemiz 20 Mart 2015 tarihinde Komisyon’a iletilmiştir. Buna müteakip  AB’nin Fasla ilişkin Ortak Tutum Belgesi 30 Kasım 2015 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. 

14 Aralık 2015 tarihinde yapılan Hükümetlerarası Konferans (HAK)  ile Fasıl müzakerelere açılmıştır. Fasıl kapsamındaki uyum durumumuz ileri seviyede olup, Türkiye bu fasıl kapsamındaki mevzuatı uygulayabilecek ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilecek organizasyonel alt yapıya, insan kaynaklarına ve kurumsal çerçeveye sahiptir. Halihazırdaki yüksek uyum düzeyimiz göz önünde bulundurulduğunda, Fasıldaki müzakerelerin tatmin edici bir hızla ilerleyeceği düşünülmektedir. Fasıl için Ek Protokolün tam olarak uygulanması haricinde iki kapanış kriteri getirilmiştir. 

Kapanış Kriterleri

1.Türkiye yasal çerçevesini Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığını, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanmasını, kamu kesiminin finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesini ve Merkez Bankası’nın Avrupa Merkez Bankaları Sistemine (AMBS) tam entegre olmasını, Merkez Bankası hedeflerinin AMBS hedefleri ile uyumlu olmasını da içerecek şekilde sağlayarak uyumlaştırmalıdır.

3. Türkiye yasal çerçevesini 2011/85/AB sayılı Konsey Direktifinde yer alan ulusal bütçe çerçeveleri için gereklilikler ile uyumlaştırmalıdır.

İlgili Alt Komiteler

4 No’lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi

Faydalı Linkler

AB’de ekonomik yönetişimin mevcut durumu ve bu kapsamda yapılan yenilikler hakkında bilgi almak için:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm 

Maastricht kriterleri hakkında bilgi almak için:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/convergence-criteria-joining_en

AB'de ekonomik ve parasal konulara ilişkin yasal düzenlemeler ve politikalar hakkında bilgi almak için: 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/index_en.htm

Avrupa Komisyonunun “Ekonomik ve Parasal Birliğin Derinleştirilmesi” konulu Yansıma Kağıdı hakkında bilgi almak için:

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_en

Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü için:

https://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs_en

Tarama Toplantıları

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (16 Şubat 2006)

Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (23 Mart 2006)

Tarama Raporu 

 


Güncelleme: 28/05/2018 / Hit: 53,320