ENGLISH
  Güncelleme: 28/05/2018

Ekonomik Kriterler

22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesinde AB’ye adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Ekonomik kriterler kapsamında aday ülkelerden işleyen bir pazar ekonomisinin yanı sıra Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olmaları beklenmektedir.

İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı için ekonomide makroekonomik istikrarın tesis edilmesi, piyasa güçlerinin etkileşiminin iyileştirilmesi, pazara giriş-çıkıştaki engellerin kaldırılması, özellikle fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında işleyen bir hukuk sisteminin yürürlükte olması ve mali sektörün tasarrufları üretim yatırımlarına dönüştürebilecek şekilde geliştirilmesi önem arz etmektedir.

AB içerisindeki piyasa güçleri ile rekabet edebilmek için ise işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığının yanı sıra, beşeri ve fiziki sermayenin geliştirilmesi, sektör ve işletme yapısının iyileştirilmesi, devletin ekonomideki rolünün azaltılması ve AB ile ekonomik bütünleşmenin gerek ticaret gerekse yatırımlar kanalıyla arttırılması gerekmektedir.

Ekonomik kriterler kapsamında, ekonomi politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecinde AB ile diyalogun güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, Katılım Öncesi Mali İzleme Prosedürü çerçevesinde 2001 yılından bu yana her yıl kamu borçları, bütçe açıkları, GSYH büyüklükleri ve diğer göstergelere ilişkin verileri içeren Mali Bildirim tabloları hazırlayarak AB’ye sunmaktadır. Ayrıca, AB üyeliği için uygulanması gereken ekonomik politikaları ve reformları içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program her yıl düzenli olarak hazırlanarak AB’ye iletilmektedir. 2015 yılından itibaren Katılım Öncesi Ekonomik Program, Ekonomik Reform Programı olarak hazırlanmakta ve iletilmektedir. 

Fasla İlişkin Tanıtıcı Sunum

 


Güncelleme: 28/05/2018 / Hit: 11,311