ENGLISH
  Güncelleme: 08/08/2017

SEI - Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri Projesi

 

SEI, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın birinci bileşeni altında ve münhasıran Avrupa Birliği Bakanlığınca eş-finansman desteği sağlanmak suretiyle 2002 yılından bugüne koordine edilen bir projedir. Proje Hazırlama Aracı (Project Preparation Facility-PPF) ve Kurumsal Yapılanma Aracı (Unallocated Institution Building Envelope - UNIBE) başlıklı iki bileşenden oluşan Projeyle; AB katılım öncesi mali yardımı (IPA) kapsamında finanse edilen projelerin yeterli olgunluğa erişmesi ve kalitelerinin yükseltilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması, AB müktesebatına uyum çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve insan kaynakları kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kısa ve orta vadede teknik yardım desteği sağlanması hedeflenmektedir.

IPA 2011-2013 programlama yılları itibarıyla Çok-Yıllı Endikatif Planlama Dokümanı (MIPD) kapsamında tahsis edilen kaynak miktarı artırılarak uygulama prosedürüne yenilik getirilen ve Genişletilmiş SEI (Enhanced SEI-ESEI) olarak adlandırılan proje ile maksimum 3 milyon Euro bütçeli teknik yardım, eşleştirme, kısa süreli eşleştirme, kâr amacı gütmeyen uluslararası kuruluşlarla doğrudan hibe gibi UNIBE faaliyetleri de finanse edilebilir hale gelmiştir.

2002-2009 mali işbirliği döneminde SEI, 2010 programlama döneminde sonradan yapılan değişiklikle Genişletilmiş SEI veya ESEI ve yine Çok-Yıllı Programlama Dokümanı (MIPD) kapsamında 2011-2013 programlama yıllarında Genişletilmiş SEI başlıkları altında uygulanan proje, 2014-2020 yıllarını içeren IPA-II uygulama dönemi çerçevesinde getirilen yeni düzenlemeyle birlikte RRAA-A (Regulatory Reform and Acquis Alignment Action) adı altında yürütülmeye devam edecektir.

RRAA-A, AB üyeliğine hazırlık perspektifiyle AB kural, standart, politika ve uygulamalarına uyumu amaçlayan, talebe dayalı ve esnek bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. SEI ve ESEI’de olduğu gibi, proje hazırlama aracı (PPF) ve kurumsal yapılanma aracı (UNIBE) olmak üzere iki bileşen esasına dayalı olarak fonksiyon görmesi öngörülen RRAA-A; IPA-II altında tanımlanmış öncelik alanlarına dahil edilmeyen, AB müktesebatı ve müzakere fasıllarını, iktisadi kriterleri, kamu idari reformunu ve düzenleyici reformları dikkate alan kurumsal yapılanma faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

 

Bu çerçevede, PPF bileşeni kapsamında

* Kısa dönemli teknik yardım ihtiyaçları

* Fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

* Müktesebat bağlantılı yatırım faaliyetlerinin detaylı hazırlık çalışmaları

* Kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinin, eğitim programlarının ve hibe programlarının hazırlanması

* Merkezi olmayan yapılanma sisteminde (DIS) yer alan kurumların eğitim programlarının ve yardım planların (aid schemes) hazırlanmasına destek

* Teknik şartnamelerin, tedarik planlarının ve ihale dosyalarının hazırlanması

* İhale değerlendirme sürecinde dış uzman desteği sağlanması

* Hibe programlarına yönelik başvuruların değerlendirilmesine destek sağlanması

 

UNIBE bileşeni kapsamında ise

* AB üyesi ülkelerle eşleştirme projeleri (twinning)

* Müktesebat bağlantılı çalışmalara yönelik teknik yardım (aksiyon planı hazırlanması, strateji geliştirme, hukuki çalışmalar, eğitim)

* Müktesebat bağlantılı çalışmalar ya da kurumsal kapasite artırımına yönelik faaliyetler için kısa süreli eşleştirme projeleri (twinning light)

* Kâr amacı gütmeyen uluslararası kurumlarla doğrudan hibeler (direct grants)

* Merkezi olmayan sistemde (DIS) aaliyet gösteren kamu kurumlarına teknik destek

finanse edilebilmektedir.

RRAA Aksiyonu uygulamasında, proje bütçe büyüklüğüne bakılmaksızın UNIBE Bileşeninden finanse edilen teknik yardım projelerinin (eşleştirme/kısa süreli eşleştirme projeleri dahil) eş finansman katkısı bizatihi proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşlar tarafından; PPF Bileşeninden finanse edilen teknik yardım projelerin eş-finansman katkısı ise Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Eş finansman oranları 2014 yılı RRAA Aksiyonu için aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde uygulanacaktır:

-  Teknik Yardım (technical assistance) kompozisyonundaki projeler için toplam proje bütçesinin %10’u oranında.

-  Eşleştirme/kısa süreli eşleştirme (twinning/twinning light) kompozisyonundaki projeleri için toplam proje bütçesinin %5’i oranında.

-  Hibe (grant) kompozisyonundaki projeler için ise prensip olarak hibe yararlanıcısı kurum/kuruluş tarafından proje bütçesinin belirli bir miktarına tekabül eden tutarda ayni ya da nakdi katkı olarak.

IPA 2015 yılı ulusal programlaması ve sonrasında RRAA Aksiyonu uygulanması halinde, teknik yardım projeleri (eşleştirme/kısa süreli eşleştirme projeleri dahil) için yararlanıcı kurumlardan herhangi bir eş-finansman katkısı beklenmemektedir.

Herhangi bir ön SEI proje başvurusu, hazırlanan (E)SEI-RRAA-A Request Sheet ile Avrupa Birliği Bakanlığına yapılmakta, Bakanlıkça gerçekleştirilecek inceleme/değerlendirme ve programlama yılı itibariyle tahsis edilmiş fon imkânları çerçevesinde talep finanse edilebilir bulunduğu takdirde, yararlanıcı kurumdan iş tanımı (Specific Terms of Reference/Standard Terms of Reference veya eylem tanımı (Description of Action) hazırlaması talep edilmektedir. Hazırlanan iş tanımının/eylem tanımının da uygun mütalaa edilmesini müteakip ihale ve finansman aşamasının tamamlanabilmesi için, proje başvurusu Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB) aktarılmaktadır. Nihai karar ise AB Türkiye Delegasyonu’nca (EUD) verilmektedir.

(E)SEI/RRAA-A kapsamında yalnız hizmet (service) alımı söz konusu olup tedarik (supply) ve yapım-inşaat (works) işleri finanse edilmemektedir.

Proje bütçesine göre, (E)SEI/RRAA-A desteğinden aşağıdaki alternatif sözleşme türleri kapsamında yararlanabilmek söz konusu olmaktadır:

 

A) Bütçe < 20 000 euro ise “direct agreement veya single tender” (doğrudan temin)

B) 20 000 < Bütçe < 300 000 euro ise “framework contract” (çerçeve sözleşme)

C) Bütçe > 300 000 euro ise “international restricted” (uluslararası kısıtlı ihale)

-
Bunlardan A tipi sözleşmede; yararlanıcı kurum tarafından önerilecek üç aday uzman CV’si üzerinden Avrupa Birliği Bakanlığının uygun görüşüne istinaden Merkezi Finans ve İhale Birimince yapılacak teknik ve finansal değerlendirme neticesinde belirlenecek bir uzmanla kontrat imzalanması ve hizmet alımı söz konusudur. Düşük bütçeli ve kısa sürede (yaklaşık 2 ay) hizmet alımının gerekli olduğu projeler için uygundur (Bazı istisnai hallerde, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Kızılay vb. kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluşlarla “direct grant” sözleşmesi yapılarak doğrudan hibe aktarımı yoluyla da hizmet alımı mümkün olabilmektedir).
-

B ve C tipi sözleşmelerde ise, hizmet sunumu MFİB tarafından gerçekleştirilecek ihale sonucuna göre belirlenecek ihale yüklenicisi (contractor) tarafından sağlanmakta; prosedürel olarak, hizmet alımı için B tipi sözleşmelerde yaklaşık 3-4 ay, C tipi sözleşmelerde ise yine yaklaşık 9-12 ay gibi bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

SEI Destek Talep Formu (SEIRS) - (DOC Format - 74 KB)

Specific Contract Terms of Reference

Specific Contract Terms of Reference Lot 5 (Conferences)

BENEF 2013 vs 2009

Standard Terms of Reference Template (fee based)

Standard Terms of Reference Template (global priced)

Prices Bank account details

Description of Action Template

Firm contact details All Lots

Per-diem (2015-03-18)

Specific Terms of Reference Budget Template (Proje bütçesi 300.000 Avro'dan düşük ise kullanılacak şablondur.)

Specific Terms of Reference LOT-5 Budget Template

Standart Terms of Reference Budget Template (Fee based - Proje bütçesi 300.000 Avro ve daha yüksek ise kullanılacak şablondur.)

Standard Terms of Reference Budget Template (Global prized - Proje bütçesi 300.000 Avro ve daha yüksek ise kullanılacak şablondur)

Detalied Descriptions All Lots

Procurement and Grants for EU External Actions. A Practical Guide (PRAG-2016)

SEI Proje Hazırlama Rehberi (ENG)

SEI Şartname Hazırlama Rehberi (Framework Contract-Specific Terms of Reference için)

Twinning Light Fiche

Çerçeve Sözleşmeler (Framework Contracts) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Güncelleme: 08/08/2017 / Hit: 47,629

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı