ENGLISH
  Güncelleme: 25/05/2022

Jean Monnet Burs Programı

Değerlendirici özgeçmiş şablonu için lütfen tıklayınız. 

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple, ülkemizde AB ve AB müktesebatı ile ilgili konuları takip edebilen ve bu konularda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Jean Monnet Burs Programı oluşturulmuştur.

1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde öğrenim görme imkânı sağlayarak hayata geçen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu AB projelerinden biridir. Aradan geçen süreçte 2000'den fazla kişi Jean Monnet Bursundan yararlanarak AB üyesi ülkelerde, AB ve AB müktesebatı ile ilgili konularda ve lisansüstü düzeyde akademik programlara katılma şansına kavuşmuştur.

Bursun Amacı: Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının artırılmasını ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bursun Kapsamı: Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bu bağlamda, AB müktesebatı kapsamında yer alan ve aşağıda sıralanan alanlarda yapılacak çalışmalar için burs verilmektedir: 

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma 
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
 • Mali Kontrol
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Burs Programının Hedef Kitlesi: Kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli programa başvuru yapabilmektedir.

Başvuru Koşulları: Jean Monnet Burs Programı için her yıl bir duyuru metni yayımlanmaktadır. Adayların başvuru koşullarına ilişkin bilgi almak üzere söz konusu duyuruyu detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Burs Miktarı:

Burs miktarının kapsamı şöyledir:

 • Okul ücreti (okul ücretinin 20.000 Avro'ya kadar olan bölümü),
 • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.-Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz),
 • Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3000 Avro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

Burslar aylık olarak ödenmemektedir. Burs miktarının %90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödenmektedir.

Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.

Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayımlanan 25.02.2020 tarihli bilgilendirme (www.mfib.gov.tr): 31.01.2020 itibariyle Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış olup, Birleşik Krallık’ın 2020-2021 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygun ev sahibi ülke olmaya devam edeceği açıklanmıştır.

Detaylı Bilgi için:

info@jeanmonnet.org.tr

www.jeanmonnet.org.tr

Bizi Takip Edin:

Facebook: www.facebook.com/jeanmonnetbursprogrami

Twitter: twitter.com/jeanmonnetbursu

Youtube: youtube.com/jeanmonnetbursu


Güncelleme: 25/05/2022 / Hit: 188,709