ENGLISH
  Güncelleme: 21/04/2016

Görev Tanımı

Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı;

1) Avrupa Birliği kurumlarından ve üye devletlerinden sağlanan teknik desteğin koordinasyonunu sağlar,

2) Avrupa Birliği ve katılım süreci hakkında kamu görevlilerinin eğitim ve staj faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar,

3) Kamu kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirler, eylem planı oluşturur ve bu çerçevede eğitim programları verir ya da verilmesini sağlar.

 

Ayrıca, görev alanlarına giren konularda;

   a) Müzakere süreci ile ilgili gerekli her türlü belgenin hazırlanmasını sağlar,

  b) Oluşturulacak kurul, komite ve çalışma gruplarının sekreterya hizmetlerini yürütür ve alınan kararların uygulanmasını izler,

   c) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, mevzuat uyumu ve uygulaması için gerekli teknik, kurumsal kapasite ve mali ihtiyaçların tespitine ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetlerin programlanmasına, projelendirilmesine yardımcı olur, bu faaliyetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesine katkıda bulunur,

  ç) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, Ulusal Programın hazırlanmasına, uygulanmasının izlenmesine ve raporlanmasına katkıda bulunur,

   d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak mevzuat taslaklarını, Avrupa Birliği müktesebatına ve terminolojisine uyumu açısından inceler ve görüş bildirir. 

 


Güncelleme: 21/04/2016 / Hit: 19,951