ENGLISH
  Güncelleme: 14/04/2017

OECD SIGMA Programı

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management - Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için Destek) programı, aday ülkelerin idari kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan bir kurumsal yapılanma mekanizmasıdır.

SIGMA, OECD’nin (Organisation for Economic Cooperation and Development-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Kamu Yönetimi Direktörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur ve Avrupa Birliği ile OECD’nin ortak bir girişimidir. Temel olarak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu girişim, 1992 yılında 13 eski doğu bloğu ülkesinin kamu yönetimi alanındaki reformlarını desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Zaman içinde kapsamı genişletilen SIGMA programından 2014 yılı itibarıyla yararlanan ülkeler şunlardır;

-        AB üye devletlerinden Hırvatistan

-        AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelerden Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan

-        Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Mısır, Gürcistan, Ürdün, Lübnan, Moldova, Fas, Tunus ve Ukrayna

Program yararlanıcı ülkelerin idari verimliliğini artırmayı ve demokratik değerler, etik ve hukukun üstünlüğü ilkelerini temel alarak iyi yönetişim konusunda bu ülkelere destek sağlanmasını hedeflemektedir.  Kamu yönetimi reformu konusunda AB ve diğer destek programları kapsamındaki girişimleri desteklemek ve bu alandaki farklı destek mekanizmaları arasında eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak da programın amaçları arasındadır.  SIGMA programı bu amaçlar doğrultusunda beş teknik alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar;

-        Strateji ve reform programlarının oluşturulması ve uygulanması

-        Kamu hizmeti ve kamu yönetiminin örgütlenmesi ve işleyişi

-        Kamu maliyesi ve denetimi

-        Kamu alımları

-        Politika oluşturma ve eşgüdüm olarak sıralanabilir.

SIGMA, programdan faydalanan ülkelerin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ve yukarıda zikredilen amaçlar çerçevesinde aday ülkelerdeki kamu yönetimi reformlarını desteklemektedir. SIGMA tarafından finanse edilecek projeler konusundaki ön şart söz konusu projelerin AB’nin hedefleri ve SIGMA programının reform öncelikleri ile uyumlu olmasıdır.

SIGMA programı, TAIEX, Eşleştirme gibi AB kurumsal yapılanma mekanizmalarını bütünleyici niteliktedir.  SIGMA tarafından faydalanıcı ülkelere sağlanan kısa dönemli teknik destek, aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilebilir;

-        Strateji ve reform planlamalarının hazırlanması

-        Yasa taslakları ve değişiklikleri

-        Büyük çaplı teknik destek projelerinin planlanması

-        Farkındalık artırıcı etkinlikler

-        Üst ve orta dereceli yöneticilere danışmanlık

-        Uygulayıcılara yönelik pratik destek

-        Belirli sistem ve kuruluşların akran incelemesi

-        AB aday ülkelerinde yönetişim sistemleri ve reformların yıllık değerlendirilmesi

Türkiye, 7 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Komisyonu ve OECD arasında imzalanan protokol çerçevesinde SIGMA programına resmen dâhil olmuştur. Bu bağlamda, SIGMA temsilcileri tarafından ülkemize değerlendirme ziyaretleri düzenlenmekte ve öncelikli olarak kamu ihale sistemi, kamu personel rejimi, mali kontrol, idarî reform kapasitesi konularında istişareler yapılmaktadır. Ziyaretler neticesinde hazırlanan raporlar SIGMA programı yetkilileri tarafından Avrupa Komisyonuna sunulmakta ve Komisyon tarafından ülkemiz için hazırlanan yıllık ilerleme raporlarında veri olarak kullanılmaktadır.    

2004 yılından bu yana gerçekleştirilen değerlendirme ziyaretleri kapsamında, kamu alımları alanında 8, kamu hizmeti alanında 5, idari çerçeve alanında 5, kamuda etik alanında 5, kamu harcamaları yönetimi alanında 4, dış denetim alanında 4, iç mali kontrol alanında 4 ve demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında 3 rapor hazırlanmıştır.

 

Faydalanıcı ülkelerin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak esnek ve her ülkenin önceliklerine en kısa sürede cevap verebilecek şekilde oluşturulan çalışma yöntemleriyle SIGMA, AB’nin, aday ülkelerin yatay idari kapasitelerini yeniden yapılandırma çalışmalarına destek olmak amacıyla geliştirdiği önemli bir araçtır.

2013-2020 SIGMA Ülke Öncelikleri (İngilizce) 

 

SIGMA Türkiye Değerlendirme Raporu – 2013 (İngilizce)

SIGMA Türkiye Değerlendirme Raporu – 2012 (İngilizce)

SIGMA Türkiye Değerlendirme Raporu – 2011 (İngilizce)

SIGMA programı kapsamında faydalanıcı ülkelerde yürütülen işbirliği faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye http://www.sigmaweb.org/countries/ adresinden erişilebilir.

SIGMA Türkiye sorumlusu;

Péter VAGİ

Senior Adviser policy making
peter.vagi@oecd.org
Tel: +33 (0) 1 45 24 75 29

 


Güncelleme: 14/04/2017 / Hit: 69,671