ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2024

Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK)

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarının eşgüdüm içerinde yürütülmesini amaçlayan 2000/3 ve 2014/16 sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldıran 2019/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 17 Ekim 2019 tarihli ve 30921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genelge uyarınca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) kurulmuştur. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanının başkanlığında ilgili Bakanlıkların Bakan Yarımcıları ve kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan ABEK toplantılarında, AB’ye uyum sürecinde yapılacak çalışmalar ve atılması gereken adımlar değerlendirilmektedir. 

Sekreterya hizmetleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Kurulun, yılda en az bir kere olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanması öngörülmüştür. ABEK toplantıları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, müzakere sürecine ilişkin bir durum değerlendirmesi yapma ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmaları yönlendirme açılarından önemli platformlardan biridir.

Kurul çalışmalarında gerekli görülmesi halinde, başta müzakere fasılları olmak üzere Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin farklı veçhelerine ilişkin çalışma grupları da oluşturulabilecektir. 

Son ABEK toplantısı 15 Ocak 2024 tarihinde yapılmıştır. 


Güncelleme: 24/01/2024 / Hit: 9,138

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı