ENGLISH
  Güncelleme: 03/07/2019

> Ufuk 2020

 

UFUKTA BİLİM VAR

Avrupa 2020 stratejisinin 7 temel eyleminden biri olan Yenilikçilik Birliği araştırma ve yenilik temelinde Birliğin kalkınmasına fayda sağlayacaktır. Bu eylemin finansal aracı olarak ortaya konulan “Ufuk 2020” isimli taslak program ise 2014 yılından başlayarak araştırma ve yenilikle ilgili tüm finansman altyapılarını tek çatı altında toplamak üzere tasarlanmıştır.

Program, Ar-Ge alanında yürütülmekte olan 7. Çerçeve Programı (ÇP), Avrupa Teknoloji ve Yenilik Enstitüsü(EIT) tarafından yürütülen faaliyetler ile Rekabetçilik ve Yenilikçilik alanında yürütülen Çerçeve Programının yenilikçiliğe ilişkin eylemlerini ve Avrupa Ortak Araştırma Merkezleri tarafından yürütülmekte olan nükleer olmayan araştırmaları bünyesine almaktadır.

Horizon 2020 kapsamında, Araştırma Merkezi tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra 3 temel öncelik belirlenmiştir:

Bilimde Mükemmeliyet, daha önce 7. ÇP bünyesinde finansman sağlanan Avrupa Araştırma Konseyi, Yeni ve Gelişen Teknolojiler, Marie Curie Eylemleri ile Araştırma Altyapılarından oluşmaktadır.

Endüstriyel Liderlik ise programın özellikle KOBİ’lere yönelik ayağını oluşturmaktadır. 3 bileşene sahiptir:

  • Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik
  • Risk Finansmanına Erişim
  • KOBİ’lerde Yenilik .

Programın en geniş önceliği olan Toplumsal Sorunlar ise öznel eylemlere sahip 7 bileşene sahiptir. Bunlar;

  • Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
  • Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi
  • Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
  • Akıllı, Yeşil ve Bütünleşmiş Ulaşım
  • İklim Hareketi, Kaynak Verimliliği ve Hammadde
  • Değişen dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Reflektif Toplumlar
  • Kapsayıcı, Yenilikçi ve Güvenli Toplum bileşenleridir.
 
Bunların yanısıra, mükemmeliyetin yaygınlaştırılması ve katılımın artırılması, Toplum için ve toplumla birlikte bilim başlıklarında da finansman sağlanacak, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü ile Euratom’a da mali destek verilecektir.

 

7. ÇP ve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı’na ayrılan toplam miktar 55 milyar Avro olmasına rağmen Horizon 2020 71 milyar Avroluk bir büyüklüğe sahiptir ve bu bütçe öncelikler arasında şu şekilde dağıtılmaktadır.

Mükemmel Bilim 27.818 milyon Avro
Endüstriyel Liderlik 20.280 milyon Avro
Toplumsal Zorluklar 35.888 milyon Avro

Program yapısında meydana getirilen değişiklikler ile başvuru yapma ve fon alma süreçlerinin kısaltılması, ortalama 100 günde fon tahsislerinin yapılması gibi kolaylaştırıcı hedefler de ortaya konulmaktadır.

Bilim, araştırma, geliştirme, yenilik başlıklarını içeren program kapsamında KOBİ’lerin de proje getirebilecek olması, Ar-Ge çalışmalarının hızlı bir biçimde ticarileştirilmesi yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir.

1. BİLİMDE MÜKEMMELİYET

Bu öncelik kapsamında ortaya konulacak projelerin AB’nin bilim tabanını güçlendirmesi ve desteklemesi, Avrupa Araştırma Alanı’nın bütünleşmesine katkı sağlaması ve bu sayede, Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün uzun dönemde korunması ve ileriye götürülmesi hedeflenmektedir. Mükemmel Bilim önceliği kapsamında 4 uygulama bileşeni olması öngörülmektedir. Bu bileşenlere daha önce çerçeve programları vasıtasıyla fon sağlanmaktaydı. 

2. ENDÜSTRİYEL LİDERLİK

Programın özel sektöre yönelik olan bu bileşeninin amacı teknolojik gelişmenin ve yeniliğin hızlandırılarak geleceğin ekonomik temellerinin sağlam atılmasının sağlanması ayrıca Avrupa’nın küçük ve orta ölçekli işletmecilerinin sektörlerinde üst pozisyonlara çıkarılmasıdır. Bileşen sayesinde anahtar endüstriyel teknolojilere önemli yatırımlar yapılabilecek ve Avrupalı şirketlerin büyüme potansiyelleri üst seviyede değerlendirilecektir. 3 eylemden oluşmaktadır.

 

 

3. TOPLUMSAL SORUNLAR
Bileşen, öznel faaliyetler içeren 7 ana eylemden oluşmaktadır. 2020 kalkınma stratejisinde de öncelik haline getirilmiş olan tüm Avrupalıları ilgilendiren temel sorunlara ilişkin faaliyetler planlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulmasını sağlar. Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmek ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak hedefinde yürütülen çok yıllı ve çok uluslu programlardır.

Ufuk2020 kapsamında sağlık, enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri imalat teknolojileri, gıda, biyoteknoloji, güvenlik, sosyal bilimler alanlarında Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. İlgilenilen alandaki Ufuk2020 Destekleri'ni etkin bir şekilde kullanmak için yukarıdaki sekmelerde yer alan Avrupa Teknoloji Platform ve Ağları'ndan ilgili olduklarınıza üye olup alanınızdaki faaliyetleri takip edebilirsiniz. Açık Çağrılar sekmesinden, başvurabileceğiniz fon mekanizmaları hakkında bilgi aldıktan sonra TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri'ne başvurabilir, böylece projenizin Ufuk2020'deki başarı şansını artırabilirsiniz.

Önerdiği projede belirtilen araştırma görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mâlî uygunluğa sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Ufuk2020 Programı'na başvuru yapabilir. Program’ın büyük bir bölümü en az üç farklı Programa üye Ülke’den en az üç farklı kuruluşun oluşturduğu çok ortaklı eylemlerin desteklendiği alanlar oluşurken, Öncül Araştırma Destekleri, Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri, KOBİ Aracı gibi kuruluşların tek başlarına başvurabildikleri tek katılımcılı eylemler de mevcuttur. Başvuru Süreci sayfasından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Proje önerisi sistem üzerinden Avrupa Komisyonu’na gönderildikten sonra ilk olarak projenin şeklen (sayfa sayısı, son tarih öncesi sunulup sunulmadığı, B kısmının okunabilir ve erişilebilir olup olmadığı gibi kriterler dâhilinde) tam ve eksiksiz bir şekilde sunulup sunulmadığı, önerinin konu başlığı sayfasında belirtilen gerekli tüm minimum şartları (en az ortak sayısı, ülke kriterleri gibi) yerine getirip getirmediğini kontrol edilir. Değerlendirme Süreci sayfasından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ufuk2020 Programı Resmi Web Sayfasından detaylı bilgiye erişilebilmektedir www.ufuk2020.org.tr

Ufuk2020 Programı Resmi Web Sayfasına kayıt olarak etkinlik ve çağrı duyurularına e-posta kanalıyla en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Ufuk2020 Web Sayfasına kayıt olmak için tıklayın.

Ufuk2020 Programını Twitter Ufuk2020 Türkiye (@Ufuk2020Turkiye) sayfasından takip edebilirsiniz.

Ufuk 2020 Ulusal İnternet Sitesi

Ufuk 2020 Programı Kurucu Tüzüğü

 


Güncelleme: 03/07/2019 / Hit: 75,546

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı