ENGLISH
  Güncelleme: 18/05/2017

Rekabetçi Sektörler Programı Çağrısı: Son Gün 5 Temmuz 2017

AB-Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 (IPA-II) döneminin sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma politika alanı altında yer alan Rekabetçi Sektörler Programının ilk çağrısı 6 Nisan 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Bu çağrı kapsamında "İmalat Sanayii", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir.

 1. İmalat Sanayi Çağrısı
 2. Araştırma ve Geliştirme Çağrısı  
 3. Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme  

SON BAŞVURU TARİHİ: 5 TEMMUZ 2017

Etkinlik

Tarih

Program Otoritesine çağrıyla ilgili soru yöneltmek için son tarih

19/06/2017

Sorulara yöneltilen cevapların Bakanlıkça ilamı için son tarih

23/06/2017

Elektronik başvurular için son tarih

05/07/2017

Başvuru evraklarının Bakanlığa teslimi

12/07/2017

 

1.İmalat Sanayii Çağrısı

Bu çağrı altında toplam bütçe 60 milyon Avro olup, 2-10 milyon avro tutarındaki ve uygulama süresi 36 ay olan projelerin fonlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Çağrıya, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, ortaklı veya bireysel olarak hazırlayacakları projeler ile başvuru yapabilmektedir. Başvuru sahiplerinin yasal yapıları aşağıdakilerden bir tanesi olmalıdır:

 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • İhracatçı Birlikleri,
 • Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları,
 • Kalkınma Ajansları/İdareleri,
 • Meslek Kuruluşları (dernek, federasyon, birlik vb.)
 • Sanayi Siteleri (eski Küçük Sanayi Siteleri).

Hangi Faaliyetler Desteklenecektir?

 • OSB’lerin uzmanlaşması ve yetkinlik geliştirmesi,
 • İmalat sanayinin daha fazla Ar-Ge yoğun sektörlere dönüştürülmesi,
 • KOBİ’ler, destek kuruluşları (Üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, OSB’ler), yatırımcılar ve büyük şirketlerin kendi aralarında ve birbirleriyle ortaklık ve işbirlikleri,
 • Üçlü sarmal modeline (devlet, sanayi, üniversite) dayalı yapıların oluşturulması,
 • İş destek kurumlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi,
 • Ortak kullanım tesislerinin kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Sanayi 4.0’a dönüşümün desteklenmesi,
 • Üretici sertifikasyonu, ürün sertifikalandırma, test, standardizasyon, kalibrasyon, akreditasyon, kalite güvence sistemleri ve benzeri faaliyetler için hazırlıklar,
 • Yeni ürün/hizmet tasarımı, teknik şartnameleri hazırlıkları vb.
 • Yeni malzemelerin kullanımı,
 • Ortak teşebbüsler için ağ oluşturma (dernekler, kümeler, kooperatifler vb.)
 • Yeni dağıtım kanalları, yöntemleri, e-ticaret vb.
 • Markalaşma,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı (tasarım, yazılım yönetimi. örnek: kurumsal risk yönetimi uygulamaları),
 • Yenilikçi satış sonrası teknikler, yeni depolama yöntemleri, prosedürleri ve sistemleri,
 • Geri dönüşüm,
 • Kaynak verimliliği,
 • Yukarıda listelenenlerin hepsi için yeteneklerin geliştirilmesi bağlamında danışmanlık, eğitim, mentörlük, koçluk ve kapasite geliştirme faaliyetleri.

İmalat Sanayi çağrısına ilişkin Başvuru Rehberi için tıklayınız

2.Araştırma ve Geliştirme Çağrısı

Bu çağrı, firmalar, araştırma enstitüleri ve teknoloji transfer ara yüzleri arasında, teknoloji hazırlık seviyesi (THS) 3 ve 6 arasında olan Ar-Ge faaliyetleri için araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik (ATGY) çerçevesinde işbirliğini, ağları ve uzmanlaşmayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Çağrıya, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler ortaklı veya bireysel olarak hazırlayacakları projeler ile başvuru yapabilmektedir. Başvuru sahiplerinin yasal yapıları aşağıdakilerden bir tanesi olmalıdır:

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB),
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),
 • Üniversiteler,
 • Araştırma merkezi ve enstitüleri (özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere),
 • Yukarıda yer alan kurumlara bağlı dernek ve vakıflar.

Hangi Faaliyetler Desteklenecektir?

 • Sinerji oluşturmak, bilgi paylaşımını ve işbirliğine dayalı iş ilişkilerini en uygun hale getirmek ve belirli alanlarda teknoloji ve araştırma kümeleri oluşturmak veya bunları güçlendirmek için, ATGY sisteminde paydaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturulması,
 • Sosyal yönü olan yenilikçi ürünler de dâhil olmak üzere, ürün prototipleri üretilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek hizmetler,
 • Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çalışmaları için mekanizmalar oluşturulması,
 • Belirli tematik alanlarda uluslararası teknoloji transfer ekosistem oyuncuları/paydaşlarının, uluslararası ağ oluşturma faaliyetleri,
 • Belirli tematik alan/alanlarda Avrupa’daki Ar-Ge kurumları ve merkezleriyle ortaklıklar oluşturmak için hazırlık çalışmaları ve stratejileri,
 • Tematik alan özelinde, işbirliği yapma potansiyelini destekleyecek, büyük şirketler ve başlangıç şirketlerini bağlantılı hale getirecek mekanizmalar kurulması,
 • Sosyal yeniliğe yönelik çalışmalar, -uygulanabildiği yerde- ürünlerinin/hizmetlerinin toplumsal etkisini artırabilecek büyük ölçekli işletmeler ve yenilikçi araçlarla hizmetlerinin toplumsal etkisini artırabilecek kamu kurumlarını da (yerel yönetimler dâhil) hedefleyen faaliyetler,
 • Prototiplemesi yapılmış ürünlerin test ve sertifika hizmetlerine yönelik hazırlık çalışmaları,
 • Sektörde ihtisaslaşma, ihtisas alanı, hizmet sunum kılavuz ve rehberlerine odaklanmış pazar araştırmaları, ihtiyaç analizleri, tanı çalışmaları, anket, analitik çalışmalar, sektör analizleri, haritalandırma ve kıyaslama faaliyetleri, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirebilecek hukuki iyileştirmeler (sadeleştirme dâhil) için politika teklifleri geliştirme çalışmaları,
 • Hizmet sunum kılavuz ve rehberlerinin hazırlanması,
 • Ar-Ge merkezlerinin yönetimleri, Ar-Ge personeli, araştırmacıları ve iş geliştirme yöneticileri ve ayrıca girişimciler ve KOBİ’ler için eğitim ve diğer türlerde kapasite geliştirme faaliyetleri,
 • Tematik alanlarda veri tabanı/bilgi sistemleri geliştirilmesi, mevcut sistem/ağlara üyelik,
 • Farkındalık artırma, tanıtım ve görünürlük faaliyetleri,
 • Ulusal ve uluslararası seviyede olabilecek şekilde, üniversiteler, teknoloji transfer ara yüzleri ve özel sektör arasında ATGY odaklı stratejik ve kurumsal işbirlikleri, ortaklıklar ve ağ oluşturma faaliyetleri,
 • Ulusal ve uluslararası fonlar (özellikle Horizon2020, COSME, Eureka, Eurostar gibi AB fonları) tarafından desteklenen projelerin uygulanması kapsamında ilgili aktörlerin kapasitelerini artırmak için, bu aktörler arasında uzun dönemli stratejik ve kurumsal ortaklıklar oluşturulması,
 • Belirli ileri teknoloji/teknolojilere odaklı ağlar ve işbirlikleri,
 • Ortaklıklar için marka geliştirme ve ortaklıkların kabiliyetlerinin/kapasitelerinin pazarlanması da dâhil olmak üzere, uluslararasılaşma için strateji geliştirilmesi.

Araştırma-ve Geliştirme Çağrısına ilişkin Başvuru Rehberi için tıklayınız

3. Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

Kimler Başvurabilir?

Çağrılara, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler ortaklı veya bireysel olarak hazırlayacakları projeler ile başvuru yapabilmektedir. Başvuru sahiplerinin yasal yapıları aşağıdakilerden bir tanesi olmalıdır:

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB),
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),
 • Üniversiteler,
 • Araştırma merkezi ve enstitüleri (özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere),
 • Yukarıda yer alan kurumlara bağlı dernek ve vakıflar.

Hangi Faaliyetler Desteklenecektir?

Teknoparkların, TTO'ların veya araştırma merkezlerinin hızlı ürün tasarımı, simülasyon, modelleme ve ürün gerçekleme (validasyon) altyapılarının (test ve belgelendirme), teknoloji transferi ve ticaret faaliyetlerinin hızlandırılmasını kolaylaştıracak mevcut tesislerin yetkinliklerin ve kalitesinin geliştirilmesi ve yeni tesislerin desteklenmesi için kapasite geliştirme hizmetleri.

 • Teknolojinin ticarileştirme potansiyelinin daha etkin kullanılması için fabrikalar, yaşam alanları, atölye çalışmaları veya gelişmiş simülasyon, tasarım ve prototip modelleme merkezleri gibi mevcut tesislerin niteliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi,
 • Teknoloji transferinde sinerji oluşturmak için paydaşlar arası bağlantıların kurulması, bilgi paylaşımını ve işbirliğine dayalı çalışma ilişkilerinin optimize edilmesi ve belirli tematik alanlarda teknoloji ve araştırma kümelerinin yaratılması veya güçlendirilmesi,
 • Teknoloji transferi ve ticarileştirme ekosistemi aktörleri veya paydaşları için uluslararası ağların kurulması ve desteklenmesi için hazırlık stratejileri ve çalışmalar yapılması,
 • Ürün belgelendirme (sertifikasyon) amacıyla test ve akreditasyon hizmetleri sunma mekanizmalarının kurulması veya geliştirilmesi,
 • Teknoloji ticarileştirmesi için işbirliği yapma potansiyelini desteklemek üzere, büyük şirketlerle yeni şirketleri birbirine bağlayan mekanizmalar kurulması,
 • Uluslararası Ar-Ge kuruluşları ve merkezleri ile teknoloji transferi ve ticarileştirme odaklı işbirliği ortaklıkları ve ağlarının kurulması,
 • Başarı hikâyeleri ile yetenekleri teşvik etmek için eğitim programları, öğrenci projeleri veya etkinlikler düzenleyerek özel sektör aktörlerini üniversiteler ile bağlayan platformların oluşturulması,
 • Yenilikçi genç girişimciler, sosyal yenilikçiler ve/veya yeni teşebbüsler için saygın ulusal ve uluslararası yarışmaların, açılış kamplarının ve etkinliklerinin düzenlenmesi ve finanse edilmesi,
 • Ortak hızlandırma programlarının kurulması.
 • Ortaklık ve ağlar için yatırım teşvik tanıtım turları, öz sermaye yatırımı fuarları, yatırımcı buluşturma etkinlikleri ve aktiviteleri düzenlenmesi ve/veya bu etkinliklere katılımın sağlanması,
 • Mentörler, akademisyenler, girişimciler gibi teknoloji transferi ve ticarileştirme aktörleri arasında bağların kurulması için patent ve teknoloji portföyü, veri tabanları ve platformlar (bilgi sistemleri, fikri hakların yönetim yetkinliği, hukuk danışmanlığı, küresel pazar araştırması vb.) gibi araçların ve hizmetlerin ortak kullanımının geliştirilmesi veya özelleştirilmesi,
 •  İhtiyaç analizleri, tanı çalışmaları, haritalama, kıyaslama ve diğer analitik çalışmalar, araştırmalar, teknoloji transferi ve ticari faaliyetler alanlarında sanayi-üniversite işbirliğini güçlendirici politika önerileri (basitleştirme dâhil) üretilmesi,
 •  Marka araştırması, marka haritalama, marka geliştirme, tanıtım vb. gibi markalaşma girişimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 •  Ağ veya ortaklık için teknoloji ticarileştirme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
 •  Hizmet sunum kılavuz ve rehberlerinin hazırlanması,
 •  Teknoloji transferi ve ticarileştirme için gerekli olan beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için eğitim programları ve diğer kapasite geliştirme faaliyetlerinin yapılması,
 •  En iyi uygulamaları öğrenmek ve uluslararası ağlar kurmak için dış kurumlar/aracı kurumlardaki ağ ortakları için staj düzenlenmesi,
 •  Farkındalık artırma, tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin yapılması.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Başvuru Rehberi için tıklayınız.

 

 Güncelleme: 18/05/2017 / Hit: 5,765