ENGLISH
  Güncelleme: 04/05/2018

Fasıl 13: Balıkçılık

I. FASIL İÇERİĞİ:

 

13 no'lu Balıkçılık faslı Balıkçılık müktesebatı, kaynakların ve av filosunun yönetilmesi,  denetim ve kontrol, sektörde faaliyette bulunanlara yönelik yapısal eylemler ve bu bağlamda AB Balıkçılık fonunun yönetimi, ortak pazarlama standartlarının uygulanması, piyasanın ortak düzenlenmesini ve bu eylemlerin üretici örgütleri aracılığıyla yürütülmesine yönelik kurallardan oluşmaktadır. Bu kuralların belirlenmesinde, balık kaynaklarının mevcut durumuna ilişkin stok değerlendirme çalışmalarının yapılması ve sektöre ilişkin toplanan güvenilir veriler büyük önem taşımaktadır. Fasıl Tüzüklerden oluşmakta olup, özellikle katılım öncesinde, mevzuatta yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik idari yapının ve uygulama mekanizmalarının oluşturulması ve uygulama konusunda deneyim kazanılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile balıkçılık faaliyetlerinin etkin denetimi konusunda sadece üye devletler değil aynı zamanda AB'ye su ürünleri ihraç eden diğer ülkeler için de ayrıntılı kurallar benimsenmiştir.

 

13 No'lu Balıkçılık Faslı içeriği ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar için:

 

 

 

13 No'lu Balıkçılık faslına ilişkin hazırlanan kitapçık için tıklayınız.  

 

 

 

13 No'lu Balıkçılık faslına ilişkin hazırlanan broşür için tıklayınız.  

 

II. İLGİLİ BAŞKANLIK:

 

Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı

 

Başkan: Gökhan ARALAN

 

Telefon: 0312 218 1478

 

Faks: 0312 218 1475

 

  1. III. 1. NO’LU TARIM VE BALIKÇILIK ALT-KOMİTESİ:

 

 

 

Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nde alınan 11 Nisan 2000 tarihli ve 3/2000 sayılı Karar  ile kurulan 8 adet Alt Komiteden biri 1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi’dir. Düzenli aralıklarla yapılan Alt Komite toplantılarında, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program öncelikleri çerçevesinde, 11,12 ve 13 No’lu müzakere fasıllarında ulusal mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlaştırılması çalışmaları, fasıllar için belirlenen açılış ve kapanış kriterlerinde kaydedilen gelişmeler ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, alt-komiteler bünyesinde yürütülmekte olan tüm çalışmaların koordinasyonundan ve kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmasından sorumludur.

 

Alt-Komite kapsamında 13 No’lu Balıkçılık Faslında oluşturulmuş bir Çalışma Grubu bulunmamaktadır.

 

  1. IV. TARAMA TOPLANTILARI VE SUNUŞLARI:

 

Aşağıda bulunan tarama toplantı sunuşları 2006 yılı başı itibariyle yürürlükte olan ilgili AB müktesebatı ve ulusal mevzuatımız esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

 

Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (24 Şubat 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (31 Mart 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar    (PDF Format - 819 KB)
Tarama Raporu

 

  1. V. TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ:

 

PROJE İSMİ

PROGRAMLAMA YILI

UYGULAYICI KURUM

BÜTÇE (AVRO)

Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi

2003

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

6.603.000

Türkiye'de Su Ürünleri Yönetim Sistemine Stok Değerlendirmenin Dahil Edilmesi

2007

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2.200.000

Balıkçılık Sisteminde Üretici Örgütlerinin İdari Kapasitesinin Oluşturulması

2011

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

1.000.000

“Türkiye'de Su Ürünleri Yönetim Sistemine Stok Değerlendirmenin Dahil Edilmesi” Projesinin İhale Dosyalarının Hazırlanması

2006

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

68.866Güncelleme: 04/05/2018 / Hit: 38,485