ENGLISH
  Güncelleme: 27/03/2013

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Avrupa Birliği Bakanlığının görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulacak çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

         

          Dayanak

          MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

         

          Tanımlar

          MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;          

          a) Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,

          b) Bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığını,

          c) Birim: Avrupa Birliği Bakanlığı hizmet birimlerini,

         ç) Birim Amiri: Avrupa Birliği Bakanlığı hizmet birimlerinin en üst yöneticisini,     

         d) Koordinatör: Çalışma grubunun sevk ve idaresinden sorumlu Avrupa Birliği İşleri Uzmanını,

         e) Müsteşar: Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarını,

          f) Müsteşar Yardımcısı: Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarını,

ifade eder.

 

         Çalışma gruplarının oluşturulması

          MADDE 4 – (1) Çalışma grupları, ilgili birim içinde faaliyette bulunmak üzere, birim amirinin gerekçeli teklifi ve bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısının uygun görüşü üzerine müsteşar onayı ile ilgili birim personelinden oluşturulur. Gerekli görülmesi halinde diğer birimlerden de çalışma grubuna personel görevlendirilebilir.

          (2) Çalışma grubunun faaliyet alanına giren konular birden fazla birimi ilgilendirmesi halinde; çalışma grubunun kurulmasına dair teklif, ilgili birim amirlerinin ortak görüşü ile sunulur.

         (3) Çalışma grubu oluşturulmasına ilişkin teklifte, çalışma grubunun faaliyet alanına giren konular ile görev alacak personelin isimleri belirtilir.               

         (4) Birimlerde, ihtiyaca göre birden fazla çalışma grubu oluşturulabilir.

         (5) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları da oluşturabilir. Bu fıkra kapsamında oluşturulacak çalışma grupları Bakan onayı ile oluşturulur.

         (6) Çalışma grubunun kaldırılması veya faaliyet alanın değiştirilmesi ile görevli personelde değişiklik yapılması işlemleri aynı usul ile yapılır.

 

 

Koordinatör görevlendirilmesi

          MADDE 5 – (1) Çalışma grupları, faaliyet alanına giren konularda uzmanlaşmış Avrupa Birliği İşleri Uzmanları arasından, Bakan tarafından görevlendirilecek bir koordinatörün sevk ve idaresinde faaliyet gösterir.

         (2) Koordinatör, görevlendirilmesindeki usule paralel olarak Bakan tarafından her zaman görevden alınabilir.

         (3) Çalışma grubunun kaldırılması veya faaliyet alanının değiştirilmesi halleri ile geçici süreli oluşturulan çalışma grubunun süresinin dolması halinde koordinatörün görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

 

         Koordinatörün görev ve yetkileri

          MADDE 6 – (1) Koordinatör, aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

          a) Çalışma grubunun faaliyet alanına giren işlerde, ilgili birim amirinin yardımcısıdır. Çalışma grubunun yürüttüğü işleri takip eder ve denetler.

          b) Çalışma grubunun faaliyetlerini sevk ve idare eder, eşgüdümü sağlar. İlgili birim amirinin görüş ve önerileri doğrultusunda çalışma grubunu yönlendirir.

          c) Çalışma grubunun faaliyet alanına giren konularla ilgili yapılan yazışmaları koordinatör sıfatı ile parafe eder.

          d) Birim amirinin eşgüdümün sağlanması amacıyla verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

          Çalışma gruplarının ve koordinatörlerinin bildirilmesi

          MADDE 7 – (1) Oluşturulan çalışma grupları ve bunların koordinatörleri, Bakanlıkça diğer bakanlıklara ve çalışma grubunun faaliyet alanı dikkate alınarak ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

         

          Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar

          MADDE 8 – (1) 17/9/2009  tarih ve B.02.1.ABG.0.20.01.00/48 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çalışma Gruplarının Çalışma Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

         Yürürlük

          MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

 

          Yürütme

          MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esasları, Avrupa Birliği Bakanı yürütür.


Güncelleme: 27/03/2013 / Hit: 8,531