ENGLISH
  Güncelleme: 16/07/2012

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları giriş ve Uzman yeterlik sınavı ile atamalarında uygulanacak usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Bakanlığında istihdam edilecek Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları ile Uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,

b) Bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığını,

c) Birim: Avrupa Birliği Bakanlığı hizmet birimlerini,

ç) Giriş Sınavı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

d) İdari Hizmetler Başkanlığı: Avrupa Birliği Bakanlığı İdari Hizmetler Başkanlığını,

e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müsteşar: Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarını,

ğ) Müsteşar Yardımcısı: Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını,

h) Uzman: Avrupa Birliği İşleri Uzmanını,

ı) Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısını,

i) Yeterlik Sınavı: Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Bakanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, özel giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve uygun görülen öğrenim dallarında yapılır.

(3) Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Yazılı sınav Bakanlıkça yapılabileceği gibi, bir kısmı ya da tamamı üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, atama yapılacak kadroların sınıfı, derecesi, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, en az bir defa ilan edilir. Giriş sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile fakültelerin bölümleri arasından Bakanlıkça belirlenir.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır.

a) KPSS'den, sınav duyurusunda belirtilen puan türünde/türlerinde, Bakanlıkça belirlenen asgari puan düzeyinde başarılı olmak,

b) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler, Mühendislik, Veteriner, Ziraat, Su Ürünleri ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Tarih, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

(2) Yabancı dil düzeyine ilişkin KPDS haricindeki belgelerin KPDS’ye denkliği hakkında Yükseköğretim Kurulunun kararı esas alınır.

(3) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, KPDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.

(4) Bakanlık, sınav ilanında yer vermek suretiyle, sınavı birinci fıkrada sayılan tüm fakülte ve bölüm mezunlarına açık yapabileceği gibi, hizmet gereklerini ve Bakanlığın ihtiyaç durumunu dikkate alarak yapacağı tespite göre fakülte ve bölümlerden bir kısmına açık olarak da yapabilir.

İstenilen belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş Talep Formu,

b) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesi,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,

d) T.C. Kimlik Numarası,

e) Yazılı özgeçmiş,

f) 3 adet vesikalık fotoğraf,

g) Adli sicil beyanı,

ğ) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyan.

(2) Yukarıda sayılan belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte Bakanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Bakanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş Sınavı Komisyonu

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, komisyon başkanı dahil toplam beş üyeden oluşur. Komisyon başkanı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları arasından belirlenir. İdari Hizmetler Başkanı bu Komisyonun tabii üyesidir. Komisyonun diğer asil ve yedek üyeleri, Müsteşar Yardımcıları ve Başkanlar arasından belirlenir. Komisyonun başkan ve üyeleri Bakan tarafından belirlenir. Komisyon üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yazılı giriş sınavı

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı duyurusunda belirtilecek KPSS puanına sahip olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla on katına kadar aday yazılı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.

(2) Yazılı Sınav; Alan Bilgisi (30 puan), Avrupa Birliği ve Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri (40 puan) ile Yabancı Dil Bilgisi (30 puan) başlıklarından oluşur. Alan Bilgisi, sınav duyurusunda yer alan fakülte ve bölümlere göre belirlenir.

(3) Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir.

(4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavda en az yetmiş puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Avrupa Birliği ve Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(3) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların Uzman Yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Uzman Yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Bakanlığa teslim eder.

(2) Bakanlık, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini ilan eder. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(3) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar Giriş Sınavı Komisyonunca yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi onbeş gündür.

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 13 – (1) Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İdari Hizmetler Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Bakanlıkta iki yılını tamamlayan Uzman Yardımcılarına, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bağlı bulunduğu Birim başkanının teklif edeceği üç konu arasından Müsteşarın onayı ile bir tez konusu verilir. Belirlenen tez konusu Uzman Yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu Birim başkanının teklifi ve Müsteşarın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

(2) Tez konusu belirlenen Uzman Yardımcılarına, Müsteşarın onayı ile tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanları, Bakanlıkta Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar veya tez konusuna ilişkin olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenler arasından belirlenir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve teslimi

MADDE 15 – (1) Uzman Yardımcısı tez danışmanı gözetiminde hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır.

(2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

(3) Uzman Yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten itibaren en geç on iki ay içinde İdari Hizmetler Başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulunduğu birim başkanlığına teslim etmek zorundadır.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı ay ilave süre verilir.

Tez değerlendirme komisyonu

MADDE 16 – (1) Tez Değerlendirme Komisyonları, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarından herhangi birinin başkanlığında, uzman yardımcısının bağlı olduğu birim başkanı tabii üye olmak ve diğer üyeler Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve üstü kadrolardan olmak üzere beş asil ve dört yedek üyeden oluşur. Tez Değerlendirme Komisyonlarının başkan ve üyeleri Bakan tarafından belirlenir.

(2) Gerekli görülmesi halinde, tez konusuyla ilgili akademisyenler de Tez Değerlendirme Komisyonlarına üye olarak alınabilir.

(3) Tez Değerlendirme Komisyonları üye tam sayısı ile toplanır.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı raporları, iki hafta içinde İdari Hizmetler Başkanlığınca Tez Değerlendirme Komisyonu üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde Tez Değerlendirme Komisyonu marifetiyle değerlendirilir. Uzman yardımcıları, bu sürenin tamamlanmasını müteakip en fazla bir ay içinde toplanacak komisyon önünde tezlerini sözlü olarak savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Tez değerlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde İdari Hizmetler Başkanlığına teslim edilir.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlaması için altı aylık ek süre verilir. Uzman yardımcısı ek süreyi, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı komisyon kararını dikkate almak suretiyle tezini düzelterek veya verilen yeni konuda tezini hazırlayarak kullanabilir.

Yeterlik sınavına girme koşulları

MADDE 18 – (1) Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları;

a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

b) Hazırladıkları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmek,

kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik Sınavı Komisyonu

MADDE 19 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, Müsteşar ya da Müsteşar Yardımcıları arasından Bakan tarafından belirlenecek başkan dâhil toplam beş üyeden oluşur. Bakan, Müsteşar Yardımcıları, Başkanlar ve Avrupa Birliği İşleri Uzmanları ve/veya gerekli görürse yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından olmak üzere dört asil üye belirler. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedeklerini de seçer.

(2) Yeterlik Sınavı Komisyonu en az üç kişi ile toplanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, Bakanlıkça uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yazılı olarak test ve/veya klasik usulde gerçekleştirilir.

(3) Yeterlik Sınavı, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (50 puan), Yabancı Dil Bilgisi (30 puan) ve Devlet memurları ile ilgili mevzuatı da kapsayan kurumsal mevzuat (20 puan) konularından oluşur. Yeterlik sınav konularının alt başlıkları, uzman yardımcılarına sınavdan en az iki ay önce yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik Sınavının klasik yazılı usulde yapılması durumunda, cevap kâğıtlarını her komisyon üyesi ayrı ayrı değerlendirerek not verir. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı notudur.

(5) Yeterlik sınavında başarı notu yüz üzerinden en az yetmiştir.

(6) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha verilir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı kadrolarına atanabilmeleri için; Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olması kaydıyla,  KPDS’den İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmaları şarttır.

(2) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeniden atanma

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği İşleri Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden kendi isteğiyle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması, Bakanlığın ihtiyacı bulunması ve KPDS’den son iki yıl içinde İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartıyla Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 25/9/2009 tarihli ve 27357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman yardımcıları hakkında uygulanacak yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlıkta 2/11/2011 tarihinden önce Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmış olanların yeterlik sınavları ve Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı kadrolarına atanmaları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.


Güncelleme: 16/07/2012 / Hit: 22,040