ENGLISH
  Güncelleme: 26/04/2007

18.07.2001_41 Sayılı Merkezi Olmayan Yapılanmanın Oluşturulmasına İlişkin Genelge

18.07.2001/41 Sayılı Merkezi Olmayan Yapılanmanın Oluşturulmasına İlişkin Genelge

18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi Adaylık Döneminde Avrupa Birliğinin mali işbirliği ilişkileri çerçevesinde Türkiye'den oluşturmasını istediği Merkezi Olmayan Yapılanmayı düzenlemektedir.

GENELGE
18 Temmuz 2001
2001/41

Avrupa Birliğinin 10-11 Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirdiği Helsinki Zirvesinde Ülkemizin tam üyeliğe adaylığının kabul edilmesiyle, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir sürece girmiş bulunmaktadır.

İçinde bulunduğumuz katılım öncesi dönemde, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program çerçevesinde geliştirilmesi öngörülmektedir.

Bakanlar Kurulumuzca 19 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş olan Ulusal Programın uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından sağlanacak mali yardım önemli bir rol oynayacaktır. Söz konusu mali yardımın, Ülkemizin tam üyelik hedefini destekleyici nitelikte olması gerekmektedir.

Bu çerçevede, alınacak hibeler ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan kullanılacak krediler, tam üyelik hedefimiz doğrultusunda, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program’da yer alan önceliklere uygun projeler kapsamında olacaktır.

Bu gereksinim göz önünde tutularak, Ülkemizin, Avrupa Birliği ile mali işbirliğini yürütmek üzere, aşağıdaki unsurları içeren bir yapılanmaya gitmesi gerekli görülmektedir.

1. ULUSAL MALİ YARDIM KOORDİNATÖRÜ

Avrupa Birliği ile Mali İşbirliğinin koordinasyonunu sağlayacak Ulusal Yardım Koordinatörlüğü görevi, Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından yürütülecektir. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü bu görevi yerine getirmek üzere gerektiğinde bir temsilci atayabilir.

Ulusal Mali Yardım Koordinatörünün başlıca görevleri şunlardır:

- Topluluk mali yardımının katılım süreci ile ilişkilendirilmesi ve fonların sadece bu amaç için kullanılmasını teminen gerekli koordinasyonu sağlamak,

- Mali işbirliği kapsamında değerlendirilecek projelerin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programda yer alan öncelikler doğrultusunda yönlendirilmesini, seçilmesini, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak,

- Yıllık Finansman Protokollerini, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve ilgili Bakanlıklar ile bağlantılı olarak hazırlamak ve koordine etmek,

- Programların izlenmesini ve değerlendirilmesini koordine etmek,

Ulusal Mali Yardım Koordinatörlüğü’nün Sekreterya hizmetleri, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

2. MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ

Mali İşbirliği ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumu sağlamak üzere “Mali İşbirliği Komitesi” kurulmuştur.

Mali İşbirliği Komitesi; Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşur. Komiteye, Ulusal Yardım Koordinatörü veya görevlendireceği temsilcisi başkanlık eder. Komitenin Sekreterya hizmetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

Mali İşbirliği Komitesinin başlıca görevleri şunlardır:

- Mali kaynakların kullanımında öncelikleri belirlemek,
- Saptanacak öncelikler kapsamında yıllık programları hazırlamak,
- Mali kaynakların öncelikler doğrultusunda dağıtımını gözetmek,
- Mali İşbirliği uygulamasını izlemek ve değerlendirmek.

3. ULUSAL FON VE ULUSAL YETKİLENDİRME GÖREVLİSİ

Avrupa Birliğinden sağlanacak mali yardımlar Hazine Müsteşarlığı tarafından açılacak ve yönetilecek bir Ulusal Fonda toplanacaktır. Fon’u yönetmek üzere Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, bu görevi yerine getirmek üzere gerektiğinde bir temsilci atayabilir.

Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin başlıca görevleri şunlardır:

- Komisyon’dan fonların transferini talep etmek ve fonları yönetmek,

- Finansman Protokolünde geçen ulusal ve diğer mali kaynakların akışını sağlamak,

- Avrupa Birliği mali yardımları için Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş bir mali raporlama sistemi oluşturmak,

- Finansman Anlaşmasında belirtilen usule uygun olarak fonları Merkezi Finans ve İhale Birimine transfer etmek.

4. ORTAK İZLEME KOMİTESİ

Ortak İzleme Komitesi, Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Mali İşbirliği Komitesi ve Avrupa Birliği Komisyonu temsilcilerinden oluşur. Ortak İzleme Komitesi yılda en az bir kez toplanarak programları gözden geçirir.

Ortak İzleme Komitesinin başlıca görevleri şunlardır:

- İzleme raporları kapsamında Finansman Protokollerinde yer alan hedeflerin gerçekleşmesini değerlendirmek,

- Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için önceliklerde değişiklik, programlar arasında kaynak aktarımı ve gerekli hallerde program bazında ilave mali kaynak önerisinde bulunmak.

5. MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (13.11.2002 Tarihli 2002/50 Sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.)

Mali işbirliği kapsamında projelerin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen yönteme uygun olarak ihalelerini, ödemelerini ve raporlama işlemlerini Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından yerine getirilecektir.

Ülkemizin adaylık sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde, Ulusal Program önceliklerine göre seçilecek ve uygulanacak projelerin yaşama geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, mali işbirliğinin yukarıda ana hatları belirtilen idari yapılanma çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.


Bülent Ecevit
Başbakan


Güncelleme: 26/04/2007 / Hit: 12,444