TÜRKÇE
  Updated: 11/04/2007

2003 Decisions of the Council of Ministers (Turkish)

Bakanlar Kurulu Kararı

(Resmi Gazete Tarihi: 24 Temmuz 2003 Sayısı: 25178 Mükerrer ) 

Karar Sayısı : 2003/5930

Ekli "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliþkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliþkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulü; Dıþiþleri Bakanlığı'nın 19/6/2003 tarihli ve 3276 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/2003 tarihinde kararlaþtırılmıþtır.

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliþkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

GENEL İLKELER

Madde 1- "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İliþkin Türkiye Ulusal Programı" Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleþtirilmesi öngörülen çalıþmaları kapsamaktadır.

Söz konusu Ulusal Program, bu alanda yapılacak çalıþmaların temel esas ve unsurlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıþtır.

Madde 2- Tüm kamu kurum ve kuruluþlarının, gerekli çalıþmaları Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda ve belirlenen zamanda gerçekleþtirmeleri esastır.

Ulusal Program, yıllık gerçekleþmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporları da dikkate alınarak, ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine göre gerektiğinde güncelleþtirilecektir.

Madde 3- Kamu kurum ve kuruluþları, Avrupa Birliği müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için Ulusal Programda yer alan gerekli idari düzenlemeleri ve personellerinin hizmet içi eğitimini yapacaklardır.

Madde 4- Ulusal Programda yer alan hedeflere uyum ve bunların uygulanması için gerekli finansmanın karþılanmasında öncelikle Ulusal Programda yer alan ihtiyaçlar esas alınacaktır.

Kamu kurum ve kuruluþları, Ulusal Programda yer alan hedeflerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duydukları finansmanın temininde Mali İþbirliği Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından verilen katılım öncesi hibelerden yararlanmaları durumunda:

Mali İþbirliği Komitesinin görüþleri de alınarak Avrupa Komisyonu ile birlikte hazırlanan Mali İþbirliği Programında yer alan yatırım ile ilgili projeler, ulusal katkı paylarının karþılanabilmesi için yıllık programlarda yer almasının sağlanması amacıyla Ulusal Mali Yardım Koordinatörü tarafından Devlet Planlama Teþkilatı Müsteþarlığına gönderilir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluþları, cari ve transfer harcamaları için Maliye Bakanlığına müracaat edeceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluþlarının bu kapsamdaki talepleri öncelikle karþılanacaktır.

Madde 5- Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, Kamu kurum ve kuruluþlarınca hazırlanacak mevzuatı Avrupa Birliği hukukuna uyum açısından gözden geçirmek, Türk ve Avrupa Birliği mevzuatının çeviri iþlemlerini koordine etmek ve sistematiğini sağlamak, bunlara iliþkin envanter çalıþmalarını yürütmek ve yapılacak çevirilerin denetimini yapmak üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Avrupa Birliği Hukuku ve Tercüme Denetim Birimi kurulacaktır.

ULUSAL PROGRAMIN KOORDİNASYONU

Madde 6- Ulusal Programda yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine getirilebilmesi için gerekli çalıþmaların takip ve koordinasyonu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluþları bu koordinasyonun etkin bir þekilde yürütülmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile iþbirliği içinde gerekli çalıþmaları yapacaktır.

Madde 7- Kamu kurum ve kuruluþları, AB müktesebatına uyum çerçevesinde , görev alanlarına giren konuların gerçekleþtirilebilmesi için Ulusal Programda yer alan tedbirler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. Kurumların idari düzenlemelerinde gerekli ihtiyaçlarının karþılanabilmesi için bu konuda yetkili kurumlarca azami gayret gösterilecektir.

Madde 8- Kamu kurum ve kuruluþlarınca, Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda mevcut mevzuatta değiþiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması halinde mevzuat taslakları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB müktesebatına uyum açısından önceden incelenecek ve Genel Sekreterliğin görüþü alındıktan sonra Baþbakanlığa sevk edilecektir.

ULUSAL PROGRAMIN İZLENMESİ

Madde 9- Türkiye'nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği geliþmenin düzenli olarak izlenebilmesini ve Avrupa Komisyonuna iletilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluþları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde oluþturulan "AB Müktesebatına Uyum Ulusal Veri Tabanı"na iki ayda bir düzenli olarak bilgi aktaracaktır.

Madde 10- Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulünün ardından, Ulusal Programda yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere iliþkin gerçekleþmeler, her ayın sonunda, kamu kurum ve kuruluþlarınca Genel Sekreterliğe bildirilecektir. Genel Sekreterlik, müteakip ayın ilk haftasında geliþmelere iliþkin olarak hazırlayacağı bir raporu Bakanlar Kuruluna arz edecektir.

 Next >> (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer sayılı Resmi Gazete (HTML)) Turkish) 

(2003 Year NPAA) 


Updated: 11/04/2007 / Hit: 16,905