ENGLISH
  Güncelleme: 06/06/2017

AB Konseyi Dönem Başkanlığı

Ocak 2017

Avrupa Birliği Malta Dönem Başkanlığı Öncelikleri

Malta, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Slovakya’dan devralmış olup, 1 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak olan Estonya Dönem Başkanlığı’na kadar 6 ay süreyle yürütecektir. 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan Malta, Dönem Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmektedir.

2021 yılına kadar Dönem Başkanlığını üstlenecek son Akdeniz ülkesi olan Malta için “Üç M” olarak adlandırılan (Maritime, Mediterranean, Migration) “Denizcilik, Akdeniz ve Göç” öncelikli konular olarak sıralanmaktadır. Bu konuların yanı sıra Dönem Başkanlığı öncelikleri arasında “Tek Pazar”, “Güvenlik” “Sosyal İçerme” ve “Komşuluk” konuları yer almaktadır.

Avrupa Birliği’nin en küçük üyesi olan Malta’nın Dönem Başkanlığı Birliğin ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan ciddi krizlerle karşı karşıya olduğu zorlu bir döneme denk gelmektedir. Bu dönemde, Brexit müzakerelerinin başlayacak olması, Hollanda ve Fransa’da yapılacak olan seçimler ile aşırı sağın yükselişi ve İtalyan bankalarının içinde bulunduğu kritik durumun Avro bölgesinde oluşturabileceği yıkıcı etkiler Birliğin geleceğini şekillendirebilecek önemli konular olarak göze çarpmaktadır.

Bu çerçevede, Malta Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında göç konusu üst sıralarda yer almaktadır. Malta’nın göç konusunu gündemde tutmayı ve bu konuda üzerinde anlaşılan önlemlerin hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesini sağlamayı hedeflediği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; Göçmenlerin üye ülkeler arasında adil olarak paylaşımının sağlanabilmesi için Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin güçlendirilmesi ve düzenlenmesi, yine bu çerçevede Dublin Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi, Avrupa İltica Destek Ofisi’nin tam yetkili hale getirilmesi, yeniden yerleştirme uygulamalarının geliştirilmesi ve Afrika ve komşulara yapılacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer almaktadır.

Dışa dönük bir ada ülkesi olan Malta’nın diğer bir önceliği denizcilik olup bu önceliğin AB Entegre Denizcilik Politikası ile uyumlu olmasının önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Sektörün ayrıca yüksek katma değerli istihdam imkânlarına dönüşebilecek yenilikçi araştırmalar ve ticaret faaliyeti fırsatlarına dikkat çekilmekte ve sektör ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yapılmaktadır.

Bu çerçevede Malta Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında; İç Okyanus Yönetimi’nin gündeme alınması, denizcilik yönetiminin geliştirilmesi ile güçlü ve zayıf yönlerinin saptanması kapsamında Batı Akdeniz Havzası İnisiyatifi’nin faaliyete geçirilmesi yer almaktadır.

Komşuluk politikası çerçevesinde ise Dönem Başkanlığı’nın, komşu ülkelerde istikrar sağlanması için çaba sarf edeceği ifade edilmekte ve bu çerçevede Dönem Başkanlığı öncelikleri arasında; Libya’da istikrarın sağlanması, İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri konusundaki çabaların desteklenmesi, Tunus’taki demokratik dönüşümün sağlanması, Suriye’deki anlaşmazlığın giderilmesi için gösterilen çabalara destek verilmesi, Ukrayna’ya destek verilmesi ve Rusya ile bölgesel ve küresel konularda işbirliği sağlanması yer almaktadır.

Tek Pazar’ın tam olarak işlerlik kazanması Malta Dönem Başkanlığı tarafından diğer bir öncelik olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda Malta’nın öncelikleri arasında; Avrupa’da dolaşım vergilerinin kaldırılması, tüketicilerin farklı ülkelerdeki ürünleri satın alırken fiyat, ödeme koşulları vb. konularda maruz kaldıkları ayrımcılıkların ortadan kaldırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılaştıkları finansman kaynağı çeşitliliği gibi sorunların giderilmesi, Avrupa Stratejik Yatırım Fonu’nun genişletilmesi, Enerji Verimliliği paketinin gözden geçirilmesi, enerji kaynaklarının güvenliğinin güçlendirilmesi ve kablosuz geniş bant hizmetlerinin geliştirilmesi yer almaktadır.

Güvenlik başlığı Dönem Başkanlığı’nın önem atfettiği diğer bir öncelik olarak yer almaktadır. Bu çerçevede, Birliğin zeminini teşkil eden değerlerin de korunması kaydıyla terörle mücadeleye devam edilmesi, organize suçlarla mücadele konusunun ileriye taşınması, terörizmin finansmanı ile mücadele, üçüncü ülke vatandaşlarının giriş ve çıkışları ile ilgili kayıtların tutulacağı bir AB Sisteminin kurulması da dâhil olmak üzere dış sınırların daha iyi yönetilmesi, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi kurulması, Avrupa Savcılık Ofisi’nin kurulması, Eurojust’ın[1] yönetiminin geliştirilmesi öncelikler arasında yer almaktadır.

Sosyal Politika Malta Dönem Başkanlığı’nın önem verdiği bir diğer öncelik olarak sıralanmaktadır. Bu alandaki öncelikler cinsiyet eşitliği, azınlıkların ve korunmasız grupların geliştirilmesi olarak belirlenmekte ve bu çerçevede kadınların istihdam piyasasına katılımlarının artırılması, cinsiyet temelli şiddetin azaltılması, LGBTIQ konusunda Avrupa Komisyonu’nun yol haritasının incelenmesi için Bakanlar düzeyinde bir konferans düzenlenmesi öncelikler olarak sıralanmaktadır.

Malta Dönem Başkanlığı, üçlü Dönem Başkanlığı’nın (trio)  Hollanda ve Slovakya’dan sonra görev alan son ülkesidir. Hollanda, Slovakya ve Malta üçlü Dönem Başkanlığı süresince öncelik verilen konuların Avrupa Komisyonu’nun öncelikleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. AB’nin Stratejik Gündeminde yer alan beş öncelik üçlü Dönem Başkanlığı’nın çalışmalarına da temel oluşturmaktadır. Bahse konu beş öncelik; “istihdam, büyüme ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik Birlik”, “sosyal, ekonomik ve kültürel hakları koruyan vatandaş odaklı sosyal bir Birlik”, “ileriye dönük iklim değişikliği politikasına sahip bir Enerji Birliği”, “özgürlük, güvenlik ve adalet alanı sağlayan siyasi bir Birlik” ve “küresel aktör rolüne sahip güçlü bir Birlik” olarak sıralanmaktadır.

Malta Dönem Başkanlığı Resmi Web Sitesi için lütfen tıklayınız.


[1] Avrupa’nın Adalet Alanında İşbirliği Birimi

 


Güncelleme: 06/06/2017 / Hit: 81,552