Meslek Örgütleri Hibe Programı

Son Güncelleme: 11 Mart 2016

Meslek Örgütleri Hibe Programı


Mesleki örgütler hibe bileşeni esas itibariyle şu hedefleri gütmektedir:

 • 1. Türkiye, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkelerdeki mesleki örgütler arasında uzun-vadeli sürdürülebilir işbirliğini tesis etmek ve güçlendirmek ve aralarındaki diyaloğu teşvik etmek;
 • 2. Avrupa Birliği politikalarına ilişkin planlama ve uygulamalara yönelik iyi uygulama ve bilgi alışverişini teşvik etmek.

Öngörülen Bütçe Miktarı    

Mesleki Örgütler Hibe Bileşeni

  3 Milyon Avro

Bu program çerçevesinde her proje için verilebilecek hibeler aşağıda belirtilen en az (asgari) ve en çok (azami) tutarlar arasında olacaktır;

 • Asgari Tutar: 50.000 Avro
 • Azami Tutar: 300.000 Avro

Hibe tutarı, projenin uygun maliyetler toplamının %50'sinden az olamaz.

Ayrıca, hibe tutarı, projenin uygun maliyetler toplamının %90'ından fazla olamaz. Kalan tutar başvuru sahibi ya da ortaklarının kendi nakdi kaynaklarından ya da Avrupa Topluluğu bütçesi dışında başka kaynaklardan sağlanmalıdır.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Hibe için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • tüzel kişiliği haiz olmak, ve
 • kar amacı gütmeyen kuruluş olmak, ve
 • aşağıdaki mesleklerin yararına çalışmak üzere yerel veya ulusal seviyede aktif olarak çalışan mesleki örgütler olmak:
 • bağımsız meslekler:
 • - sanatçılar- edebiyatçı, ressam, gazeteci dernekleri vb.;
 • - hukukçular - barolar, noterler vb.;
 • - teknik meslekler- mimar, mühendis odaları vb.;
 • - sağlık örgütleri;
 • çiftçiler- ziraat odaları.

 

Bu teklif çağrısının amaçlarına uygun olarak, meslek örgütleri belirli bir meslek grubunu temsil eden kuruluşlar (dernekler, birlikler, odalar vb.) olarak tanımlanmaktadır.

 

Ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf veya zanaatkâr odaları, işveren kuruluşları, kooperatifler, okullar başvuru sahibi veya ortak olarak başvuruda bulunmaya uygun değillerdir.

 

Ortaklıklar

Başvuru sahipleri ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunmalıdırlar. Başvuru sahipleri  Avrupa Birliği üye ülkeleri veya aday ülkelerden en az bir uygun ortakla başvuruda bulunmalıdırlar.

Aşağıdakiler ortak olarak uygundurlar:

 • AB üyesi ülke ve aday ülkelerden mesleki örgütler;
 • AB'de farklı ülkelerde yerleşik bir dizi mesleki örgütünü temsil eden üst kuruluşlar.

Başvuru sahibinin ortakları, projenin uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar hibe faydalanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bundan dolayı, ortaklar da başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini sağlamak zorundadırlar.

Süre

Bir projenin planlanan süresi 6 aydan az 18 aydan fazla olmamalıdır.

Sektör ve temalar

Projeler aşağıdaki tematik alanları kapsamalıdır:

 1. Müktesebata uyum ve politikaların uyumlaştırılması ve uygulanması kapsamında Türkiye'deki meslek örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi;
 2. Sosyal politika ve sağlık politikaları;
 3. Sürdürülebilir kırsal kalkınma.

Yer

Projeler Türkiye, AB üye ülkeleri ve/veya aday ülkelerden birinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Türleri

Hibe başvurusunda bulunabilecek uygun proje türleri aşağıdaki gibidir:

 • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi - savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri hakkında uygulamaların paylaşımı, ilgili sektörde AB mevzuat ve politikalarına yönelik bilgi ve farkındalığın geliştirilmesi, AB projelerine katılabilmek üzere kapasitenin güçlendirilmesi, farklı alanlarda mensuplarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi yönelik faaliyetler;
 • Sosyal politika ve sağlık politikaları - engelliler, kırsal kesimdeki kadınlar ve sosyal anlamda dışlanmış gruplara yönelik sosyal ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi konusunda deneyimlerin paylaşılması ve sağlık ve iş güvenliği alanlarında eylem planları ve programlarının geliştirilmesi ile deneyimlerin paylaşılması;
 • Sürdürülebilir kırsal kalkınma - kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin geliştirilmesi, çevrenin korunması ve rekabete yönelik politika, yöntem ve araçlara ilişkin ve kırsal kalkınma politikalarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi için katılımcı yaklaşımlara ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi.

Projeler, Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki mesleki örgütler arasında bu projeden sonra da devam edecek kalıcı ve uzun dönemli ortaklıklar yaratmak üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri kapsayabilir:

 • Hibe programında yer alan tematik alanlarda mesleki örgütlerin üyelerine yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve hayata geçirilmesi;
 • Tematik seminerler, çalıştaylar, konferanslar, vb;
 • Eğitim programları;
 • Çalışma ziyaretleri;
 • Broşür, kılavuz ve haber bültenlerinin hazırlanması ve basımı;
 • İyi örneklerin oluşturulması ve transferi;
 • Bilgilendirme kampanyalarının planlanması ve uygulanması;
 • Kurumsal desteği sağlayacak faaliyetler.

Ayrıca, her proje aşağıdaki zorunlu faaliyetleri içermelidir:

 • Her iki taraftan meslek örgütleri arasında kişisel temasların tesis edilmesini sağlayacak etkinlikler (seminerler, konferanslar vb.);
 • Türkiye, AB üye ülkeleri ve aday ülkelerdeki projelerin tanıtımını amaçlayan ve AB finansal desteğinin görünürlüğünü sağlayan faaliyetler.

Bu hibe programının uygulama dönemi sona ermiştir.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir