Tek Pazar ve Ticaret Daire Başkanlığı

Son Güncelleme: 15 Kasım 2022

Malların serbest dolaşımı, işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, kamu alımları, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet politikası, bilgi toplumu ve medya, tüketicinin ve sağlığın korunması, gümrük birliği ve dış ilişkiler konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını izler ve koordine eder.

Ayrıca, görev alanlarına giren konularda;

a) Müzakere süreci ile ilgili gerekli her türlü belgenin hazırlanmasını sağlar,
b) Oluşturulacak kurul, komite ve çalışma gruplarının sekreterya hizmetlerini yürütür ve alınan kararların uygulanmasını izler,
c) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, mevzuat uyumu ve uygulaması için gerekli teknik, kurumsal kapasite ve mali ihtiyaçların tespitine ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetlerin programlanmasına, projelendirilmesine yardımcı olur, bu faaliyetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesine katkıda bulunur,
ç) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, Ulusal Programın hazırlanmasına, uygulanmasının izlenmesine ve raporlanmasına katkıda bulunur,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak mevzuat taslaklarını, Avrupa Birliği müktesebatına ve terminolojisine uyumu açısından inceler ve görüş bildirir.

Tek Pazar ve Ticaret Daire Başkanlığının görev alanında yer alan fasıllar şunlardır:

1- Malların Serbest Dolaşımı

2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

3- İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 

5- Kamu Alımları

6- Şirketler Hukuku

7- Fikri Mülkiyet Hukuku

8- Rekabet Politikası

10- Bilgi Toplumu ve Medya

28- Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

29- Gümrük Birliği

30- Dış İlişkiler

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir