Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı

Son Güncelleme: 13 Kasım 2015

Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı

Malların serbest dolaşımı, işçilerin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, rekabet politikası, tüketicinin ve sağlığın korunması, kamu alımları, fikri mülkiyet hukuku, gümrük birliği ve dış ilişkiler konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını izler ve koordine eder.

Ayrıca, görev alanlarına giren konularda;

a) Müzakere süreci ile ilgili gerekli her türlü belgenin hazırlanmasını sağlar,
b) Oluşturulacak kurul, komite ve çalışma gruplarının sekreterya hizmetlerini yürütür ve alınan kararların uygulanmasını izler,
c) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, mevzuat uyumu ve uygulaması için gerekli teknik, kurumsal kapasite ve mali ihtiyaçların tespitine ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetlerin programlanmasına, projelendirilmesine yardımcı olur, bu faaliyetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesine katkıda bulunur,
ç) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, Ulusal Programın hazırlanmasına, uygulanmasının izlenmesine ve raporlanmasına katkıda bulunur,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak mevzuat taslaklarını, Avrupa Birliği müktesebatına ve terminolojisine uyumu açısından inceler ve görüş bildirir.

Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığının görev alanında yer alan fasıllar şunlardır:

1- Malların Serbest Dolaşımı
2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

5- Kamu Alımları

6- Şirketler Hukuku

7- Fikri Mülkiyet Hukuku

8- Rekabet Politikası

28- Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

29- Gümrük Birliği

30- Dış İlişkiler

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir