ENGLISH
  Güncelleme: 16/07/2012

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MÜTERCİM YARIŞMA SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MÜTERCİM YARIŞMA SINAVI
VE
ATAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek mütercim unvanlı personelin seçimine yönelik özel yarışma sınavı ile atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Bakanlığında istihdam edilecek mütercim unvanlı personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,

b) Bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığını,

c) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ç) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

d) Yarışma sınavı: Mütercimlik özel yarışma sınavını,

ifade eder.

Yarışma sınavı

MADDE 5 – (1) Bakanlıkta görevlendirilecek mütercimler, yarışma sınavı ile alınırlar. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.  Yazılı sınav, klasik usulde yapılır.

(2) Bakanlıkta istihdam edilecek mütercimlerin yabancı dilleri İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biridir. Yarışma sınavı, Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre bu dillerin tamamından ya da uygun görülenlerinden yapılır.

(3) Yarışma sınavı Bakanlıkça yapılabileceği gibi, bir kısmı ya da tamamı üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sınıfı, derecesi, hangi dil ya da dillerden yapılacağı, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, en az bir defa ilan edilir.

Yarışma sınavına katılma şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) KPSS'den, sınav duyurusunda belirtilen puan türünde/türlerinde, Bakanlıkça belirlenen asgari puan düzeyinde başarılı olmak,

b) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS'den en az (A) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da bu düzeye denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

(2) Yabancı dil düzeyine ilişkin KPDS haricindeki belgelerin KPDS’ye denkliği hakkında Yükseköğretim Kurulunun kararı esas alınır.

(3) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, KPDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.

İstenilen belgeler

MADDE 8 – (1) Yarışma sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş Talep Formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesi,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,

d) T.C. Kimlik Numarası,

e) Yazılı özgeçmiş,

f) 3 adet vesikalık fotoğraf,

g) Adli sicil beyanı,

ğ) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyan.

(2) Yukarıda sayılan belgelerin en geç sınav duyurusunda belirlenen tarih ve saatte Bakanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Bakanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yarışma Sınavı Komisyonu

MADDE 9 – (1) Yarışma Sınavı Komisyonu, komisyon başkanı dahil toplam beş üyeden oluşur. Komisyon başkanı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları arasından belirlenir. Çeviri ve Eşgüdüm Başkanlığı başkanı bu Komisyonun tabii üyesidir. Komisyonun diğer asil ve yedek üyeleri, Bakanlıkta Mütercim, Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar arasından belirlenir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinden de sınav komisyonuna üye alınabilir. Komisyonun başkan ve üyeleri Bakan tarafından belirlenir. Yarışma Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınava, sınav duyurusunda belirtilecek KPSS puanına sahip olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla on katına kadar aday çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.

(2) Yazılı Sınav; yabancı dilden Türkçeye çeviri (50 puan) ve Türkçeden yabancı dile çeviri (50 puan) konularından oluşur.

(3) Yazılı sınavda yabancı dilden Türkçeye çeviri ve Türkçeden yabancı dile çeviri konularına ilişkin metinler, Bakanlığın hizmet gerekleri dikkate alınarak Avrupa Birliği konuları ve müktesebatından seçilir.

(4) Yazılı sınavda adayların cevap kağıtlarını her komisyon üyesi ayrı ayrı değerlendirerek not verir. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı notudur.

(5) Yazılı sınavda başarı notu, sınav konularının her birinden en az otuz puan almak şartıyla, yüz puan üzerinden en az yetmiştir.

(6) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavda en az yetmiş puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü giriş sınavında adaylar;

a) Yabancı dili kullanabilme düzeyi, terminolojisine hakimiyeti ve sözlü çeviri yapabilme kabiliyeti,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Sınav Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların yarışma sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve mütercim adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Bakanlığa teslim eder.

(2) Bakanlık, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini ilan eder. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(3) Kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPDS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi onbeş gündür.

Mütercimlerin atanması

MADDE 13 – (1) Yarışma sınavını kazananların mütercim unvanlı kadrolara atanmalarına  ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İdari Hizmetler Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Yarışma sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Yeniden atanma ve naklen atanma

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mütercim unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden kendi isteğiyle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla mütercim olarak atanabilirler.

(2) İlgili mevzuatına göre mütercim kadrosunu iktisap etmiş, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında mütercim olarak çalışanlar, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla mütercim olarak atanabilirler.

(3) Bu madde kapsamında atanacakların, son iki yıl içinde alınması koşuluyla KPDS (A) belgesine veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları şarttır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.


Güncelleme: 16/07/2012 / Hit: 11,314