ENGLISH
  Güncelleme: 09/11/2015

Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı

Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekonomik Kriterler ile İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Mali Hizmetler, Vergilendirme, Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Mali Kontrol, Mali ve Bütçesel Hükümler fasıllarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmalarını izler ve koordine eder.

Ayrıca, görev alanlarına giren konularda;

a)  Müzakere süreci ile ilgili gerekli her türlü belgenin hazırlanmasını sağlar,

b) Oluşturulacak kurul, komite ve çalışma gruplarının sekreterya hizmetlerini yürütür ve alınan kararların uygulanmasını izler,

c)  Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, mevzuat uyumu ve uygulaması için gerekli teknik, kurumsal kapasite ve mali ihtiyaçların tespitine ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetlerin programlanmasına, projelendirilmesine yardımcı olur, bu faaliyetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesine katkıda bulunur,

ç) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, Ulusal Programın hazırlanmasına, uygulanmasının izlenmesine ve raporlanmasına katkıda bulunur,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak mevzuat taslaklarını, Avrupa Birliği müktesebatına ve terminolojisine uyumu açısından inceler ve görüş bildirir.

                                


Güncelleme: 09/11/2015 / Hit: 51,812